"Обявление за малка обществена поръчка" от "Великотърновска Света Митрополия"


Великотърновска Света Митрополия

Строителство
Номер 52 от 23.09.2008 - Великотърновска Света Митрополия
Информацията е от Държавен вестник

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: До 280 000 лв. без ДДС
Прогнозна стойност: 278000

---------------------------------------------------------------------------
Обявление за малка обществена поръчка
---------------------------------------------------------------------------

     РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ


     I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: Великотърновска Света Митрополия
БУЛСТАТ: 104042503
Пощенски код: 5000
За контакти: Преображенски манастир "Св. Преображение Господне"
Електронна поща: vt_mitropolia@abv.bg
Факс: 062/665770
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 25
Адрес за Допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: Велико Търново
Адрес за Документация: Съгласно 1.1)
Лице за контакт: Архимандрит Георгий Калбанов, игумен на Манастир "Св.
Преображение Господне"
Адрес за изпращане на оферти: Съгласно 1.1)
Телефон: 0889/353427
Държава: България

     I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
От името на други възложители: НЕ
Основна дейност на възложителя: Отдих, култура и религия
Вид на възложителя: Публичноправна организация


     I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Основна дейност

     РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


     II.1) Описание

     II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Наименование: Възстановяване и адаптация сграда на магерница, пещник,
библиотека, гостна на Манастир "Свето Преображение Господне", Велико Търново"
по обособени позиции както следва: обособена позиция 1. I-ви етап; обособена
позиция 2. II-ри етап


     II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството,
доставката или услугата (Изберете само един обект - строителство, доставки
или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Код NUTS: BG321
Място на изпълнение: Преображенски манастир "Свето Преображение Господне",
Община Велико Търново
Тип доставки
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство,
съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Категория услуга
Обект на поръчката: Строителство

     II.1.3) Кратко описание на поръчката:
Кратко описание: Възстановяване и адаптация сграда на магерница, пещник,
библиотека, гостна на Манастир "Св. Преображение Господне", в два етапа,
включващи както следва: Обособена позиция 1 - 1-ви етап: демонтажни работи и
изпълнение груб строеж по одобрена ПСД; Обособена позиция 2 - 2-ри етап: груб
строеж и довършителни работи по одобрена ПСД.


     II.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Осн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

     II.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции,
използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените
позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
Има ли обособени позиции: ДА
Брой обособени позиции: за всички обособени позиции


     II.1.6) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ

     II.2) Количество или обем на поръчката


     II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и
опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество: Възстановяване и адаптация сграда на магерница, пещник,
библиотека, гостна на Манастир "Свето Преображение Господне" включва: I-ви
етап - демонтажни работи и груб строеж до 237 500 лв. с включен ДДС; II - ри
етап - груб строеж и довършителни работи до 332 500 лв. с включен ДДС.
Прогнозна стойност: 475000
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута): BGN

     II.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание: Финансовият остатък от предвидения бюджет, след избора на
изпълнител, може да се възложи на същия за допълнителни видове СМР по реда на
чл.53, ал.1, т.10 и 11 НВМОП.
Има ли опции: ДА
Прогнозен график - дни
Месеци
Дни
Мин. брой повторения
Макс. брой повторения
Прогнозен график - месеци


     II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Крайна дата
Дни
Начална дата
Месеци: 6

     РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


     III.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката

     III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
Депозити и гаранции: Гаранцията за участие е в размер на 0.2% от прогнозната
стойност на поръчката или 950 лв. Гаранцията за участие се внася по сметка на
Манастир "Свето Преображение Господне" - IBAN: BG23 UNCR 7527 1040 0570 12,
BIC: UNCR BGSF при банка "Уникредит Булбанк" - Велико Търново Гаранцията за
изпълнение е 1% от стойността на договора за всяка обособена позиция и се
внася съгласно условията на проекто-договора и конкурсната документация.


     III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия и начин на финансиране: Обектът ще се изпълни на два етапа по две
обособени позиции - първия етап (2007 - 2008 г.) е целева субсидия от
Дирекция "Вероизповедания" към Министерски съвет в размер на 237 500 лв.
Обособена позиция 2. Договорът за изпълнение на втори етап ще се сключи след
осигуряване на финансиране за неговото изпълнение в размер на 320 000 лв.
Условията и начина на плащане по сключените договори са описани в проекто-
договора, част от конкурсната документация.

     III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът,
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
(когато е приложимо):
Изискване за създаване


     III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия: НЕ
Описание на особени условия

     III.2) Условия за участие


     III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за
вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Изискуеми документи и информация: 1. Документ за съдебна регистрация по
Търговския закон, идентификационен номер (БУЛСТАТ); 2. Копие на заверено от
участника Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено не по-рано
от шест месеца преди датата на конкурсната комисия; 3. Описание на дейността
на кандидата и техническите възможности, с които разполага, списък на
ръководния персонал на фирмата с кратко представяне; 4.Списък на
квалифицирани строителни работници съгласно Националния класификатор на
професиите и длъжностите в Република България; 5. Списък на основните
договори за строителство, изпълнени през последните три години, като се
посочва Възложителят, стойността на СМР/ККР, датата и мястото на изпълнение;
6. Копия, заверени от участника, от доказателства за търговската репутация на
кандидата за последните три години - препоръки (включително актуалния адрес,
телефон и факс на издалите препоръките), касаещи вида дейност, за която се
кандидатства и др. 7. Копие, заверено от участника, от годишен баланс и отчет
за приходите и разходите на фирмата за предходната година; 8. Копие, заверено
от участника, от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл.
171 от ЗУТ; 9. Попълнени, подписани и подпечатани оферти (Приложения 6 и 7,
за всяка от обособените позиции по образец; 10. Попълнен, подписан и
подпечатан на всяка страница проекто-договори за всяка от обособените позиции
по образец; 11. Попълнена, подписана и подпечатана количествено-стойностна
сметка с попълнени единични цени за всяка от обособените позиция (първи и
втори етап) - по образец; 12. Подписани и подпечатани декларации за липса на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 13. Декларации по чл.
13, ал. 1, т. 8 от НВМОП - че в предложената цена е спазено изискването за
минимална цена на труда; 14. Декларация, че няма да ползва подизпълнител по
чл. 13, ал. 3 от НВМОП; 15. Линеен график за изпълнението на всяка от
обособените позиции. 16. Мрежови график за изпълнението на всяка от
обособените позиции. 17. План за безопасност и здраве за всяка от обособените
позиции. 18. Срок за изпълнение на поръчката. 17. Срок за валидност на
офертата. 18. Предлагана цена в отделен запечатан плик. 19. Списък на
представените документи в офертата. 20. Регистрация в Централния
професионален регистър на строителя, с изключение на случаите, в които
строежът е от категория, за която не се изисква вписването му в регистъра
съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (при строежи на
жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, на вилни сгради и при строежи
по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" и "г" от ЗУТ), или ако за обекта не се
изисква разрешение за строеж, съгласно чл. 151 от ЗУТ.

     III.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на основните договори за
строителство, изпълнени през последните три години; Копие, заверено от
участника, от годишен баланс и отчет за приходите и разходите на фирмата за
предходната година; Копие, заверено от участника, от валидна застрахователна
полица съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ.
Минимални изисквания: Списък на основните договори за строителство, изпълнени
през последните три години; Копие, заверено от участника, от годишен баланс и
отчет за приходите и разходите на фирмата за предходната година; Копие,
заверено от участника, от валидна застрахователна полица съгласно
изискванията на чл. 171 от ЗУТ.


     III.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Регистрация в Централния професионален
регистър на строителя, с изключение на случаите, в които строежът е от
категория, за която не се изисква вписването му в регистъра съгласно чл. 14,
ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (при строежи на жилищни и смесени
сгради с ниско застрояване, на вилни сгради и при строежи по чл. 137, ал. 1,
т. 5, букви "в" и "г" от ЗУТ), или ако за обекта не се изисква разрешение за
строеж, съгласно чл. 151 от ЗУТ; декларация, съдържаща списък на основните
договори за извършване на строителство през последните три години,
включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за
добро изпълнение за обекти с аналогични дейности; описание на техническото
оборудване, възможностите за осигуряване на качеството на извършваните
дейности; документи, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители; данни за средния
годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители
на кандидата за предходната година; списък на техническите лица, включително
на тези, отговарящи за контрола на качеството; списък на квалифицираните
строителни работници назначени на трудов договор във фирмата; сертификати,
изделия от акредитирани институции или агенции за управление на качеството,
удостоверяващи съответствието на материалите със съответните спецификации или
стандарти.
Минимални изисквания: Регистрация в Централния професионален регистър на
строителя, с изключение на случаите, в които строежът е от категория, за
която не се изисква вписването му в регистъра съгласно чл. 14, ал. 2 от
Закона за Камарата на строителите (при строежи на жилищни и смесени сгради с
ниско застрояване, на вилни сгради и при строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5,
букви "в" и "г" от ЗУТ), или ако за обекта не се изисква разрешение за
строеж, съгласно чл. 151 от ЗУТ; декларация, съдържаща списък на основните
договори за извършване на строителство през последните три години,
включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за
добро изпълнение за обекти с аналогични дейности; описание на техническото
оборудване, възможностите за осигуряване на качеството на извършваните
дейности; документи, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители; данни за средния
годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители
на кандидата за предходната година; списък на техническите лица, включително
на тези, отговарящи за контрола на качеството; списък на квалифицираните
строителни работници назначени на трудов договор във фирмата; сертификати,
изделия от акредитирани институции или агенции за управление на качеството,
удостоверяващи съответствието на материалите със съответните спецификации или
стандарти.

     III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Има ли запазени поръчки: НЕ
Ограничение на поръчката


     III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

     III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
Изисква ли се определена професия
Нормативни разпоредби


     III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала

     РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА


     IV.1) Вид процедура

     IV.1.1) Вид процедура
Вид процедура: Открит конкурс


     IV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
Начална тръжна цена

     IV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
Стъпка на наддаване


     IV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на
публичен търг)
Място
Час
Дата

     IV.2) Критерий за оценка на офертите


     IV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени
в документацията

     IV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ


     IV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)
Идентификационен номер

     IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)


     IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 11:00
Цена: 80
Условия и начин за плащане: Документацията може да се получи всеки работен
ден от 09:00 до 16:30 часа в Манастир "Свето Преображение Господне", срещу 80
лв. общо за двете обособени позиции, които са платими в брой в касата на
Манастир "Свето Преображение Господне" край Велико Търново.
Дата: 11/11/2008
Валута: BGN

     IV.3.4) Срок за получаване на оферти
Час: 12:00
Дата: 11/11/2008


     IV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или
заявленията за участие
Друг език: Български
Езици

     IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Дни
Дата
Месеци: 6


     IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
Място: Манастир "Свето Преображение Господне" край Велико Търново
Час: 13:00
Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Кандидатите,
участващи в процедурата, или упълномощени техни представители.
Дата: 11/11/2008

     РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


     VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е
приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график

     VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма


     VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

     VI.4) Процедури по обжалване


     VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02/9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02/9884070
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

     VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при
необходимост раздел VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на
жалби:
Подаване на жалби: Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен
срок от уведомяването му за съответното решение или действие, ако не е
уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът
за извършване на съответното действие. Жалба се подава до Комисията за защита
на конкуренцията с копие до Възложителя, чието действие или бездействие се
обжалва.


     VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно
подаването на жалби

     VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 19/09/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ


     I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация
     II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация
за участие (спецификации и допълнителни документи)
     III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени
офертите
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: Възстановяване и адаптация сграда на магерница, пещник,
библиотека, гостна на Преображенски манастир "Св. Преображение Господне" -
етап 1 (обособена позиция 1)"ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И АДАПТАЦИЯ СГРАДА НА МАГЕРНИЦА,
ПЕЩНИК, БИБЛИОТЕКА, ГОСТНА НА ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР "СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ" - ЕТАП 1 (ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1)
Обособена позиция: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

     1) Кратко описание
Кратко описание: Основни видове работи по обособена позиция 1: демонтаж
покрив, дограми, тавани, подове, инсталации, каменна зидария първи етаж;
натоварване и извозване на строителни отпадъци; изкопни работи, изпълнение
груб строеж по проект


     2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Осн. предмет: 45110000: Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни
работи
Доп. предмети: 45113000: Работи по оформяне на строителната площадка
Доп. предмети: 45210000: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на
сгради

     3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: Прогнозна стойност за изпълнение на обособена позиция 1:
до 198 000 лв. без ДДС
Прогнозна стойност: 198000
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута): BGN


     4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е
приложимо)
Крайна дата
Дни
Начална дата
Месеци

     5) Допълнителна информация
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: Възстановяване и адаптация сграда на магерница, пещник,
библиотека, гостна на Преображенски манастир "Св. Преображение Господне" -
етап 2 (обособена позиция 2)
Обособена позиция: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


     1) Кратко описание
Кратко описание: Обособена позиция 2 предвижда груб строеж,зидарски работи,
направа нова покривна конструкция, довършителни работи (инсталации,
бояджийски и изолационни работи) по проект.

     2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Осн. предмет: 45210000: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на
сгради
Доп. предмети: 45310000: Строителни и монтажни работи на електрически
инсталации
Доп. предмети: 45321000: Топлоизолационни строителни работи
Доп. предмети: 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и
канализационни инсталации
Доп. предмети: 45332400: Работи по инсталиране на санитарна керамика
Доп. предмети: 45420000: Монтажни работи на дограма, интериорни и други
завършващи елементи
Доп. предмети: 45422000: Дърводелски работи
Доп. предмети: 45421100: Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и
прагове
Доп. предмети: 45431000: Работи по полагане на плочки за подови настилки и
стенни облицовки
Доп. предмети: 45450000: Други довършителни строителни работи
Доп. предмети: 45453000: Строителни работи по възстановяване и възобновяване


     3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: До 280 000 лв. без ДДС
Прогнозна стойност: 278000
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута): BGN

     4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е
приложимо)
Крайна дата
Дни
Начална дата
Месеци


     5) Допълнителна информация
Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |