Списъци на вероизповеданията (= т.нар. религиозни институции)Списък* на религиозни институции по смисъла на §1 т. 3 доп. разп. от ЗВ,
регистрирани по чл. 14 и чл. 15 ЗВ в периода от 01.01.2003 г. до 31.05.2008 г.

1. "ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ОГНЕНА ВЯРА" - 17.2.2003
2. "МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ" - 18.2.2003
3. "НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ОБЕДИНЕНИ БОЖИИ ЦЪРКВИ" - 21.2.2003
4. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ СИЛА" - 25.2.2003
5. "ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА ШАЛОМ" - 26.2.2003
6. "БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА" - 28.2.2003
7. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН" - 28.2.2003
8. "БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БЛАГА ВЕСТ" - 04.3.2003
9. "БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ" - 04.3.2003
10. "БАХАЙСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ" - 04.3.2003
11. "ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО" - 04.3.2003
12. "КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ" - 04.3.2003
13. "НОВОАПОСТОЛСКА ЦЪРКВА" - 04.3.2003
14. "ОТВОРЕНО БИБЛЕЙСКО БРАТСТВО" - 04.3.2003
15. "ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ" - 04.3.2003
16. "АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА" - 04.3.2003
17. "ЕВАНГЕЛСКА МЕТОДИСТКА ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ" - 05.3.2003
18. "РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - 05.3.2003
19. "СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ" - 05.3.2003
20. "СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН СЪКРАТЕНО СЦАСД" - 05.3.2003
21. "ЦЪРКВА АДВЕНТИСТИ ОТ СЕДМИЯ ДЕН РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ" - 05.3.2003
22. "ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН-РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ КЪМ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МИСИОНСКО ОБЩЕСТВО" - 05.3.2003
23. "БЪЛГАРСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА" - 06.3.2003
24. "БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА НА НАЗАРЯНИНА" - 06.3.2003
25. "ДУХОВНО ХРИСТИЯНСКО ОБЩЕСТВО ВСЕМИРНА ИЗКУПЕНА ХРИСТОВА ЦЪРКВА" - 06.3.2003
26. "СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ" - 06.3.2003
27. "СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ БАПТИСТКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ" - 06.3.2003
28. "СДРУЖЕНИЕ СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ СЪБРАНИЯ" - 06.3.2003
29. "СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ" - 06.3.2003
30. "ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В БЪЛГАРИЯ" - 06.3.2003
31. "БЪЛГАРСКА РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА" - 01.10.2003
32. "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА" - 23.10.2003
33. "МЮСЮЛМАНСКО СУНИТСКО ХАНЕФИТСКО ИЗПОВЕДАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" - 09.12.2003
34. "ДИАМАНТЕН ПЪТ НА БУДИЗМА-БЪЛГАРИЯ" - 12.12.2003
35. "БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ЦЪРКВА" - 31.12.2003
36. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ДАВ БЪЛГАРИЯ" - 20.1.2004
37. "СВОБОДНА АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА НА ПЕТДЕСЯТНИЦА" - 23.1.2004
38. "ЦЪРКВА НА ХРИСТОС В БЪЛГАРИЯ" - 28.1.2004
39. "АПОСТОЛСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА" - 30.1.2004
40. "БИБЛЕЙСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА" - 10.2.2004
41. "ЦЪРКВАТА В СЛИВЕН" - 16.2.2004
42. "ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА" - 01.3.2004
43. "ХРИСТИЯНСКО СДРУЖЕНИЕ АДВЕНТИСТИ-РЕФОРМАТОРИ ВЕРЕН ОСТАТЪК-Р.БЪЛГАРИЯ" - 16.4.2004
44. "СВОБОДНА ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСКА ЦЪРКВА" - 04.5.2004
45. "ХРИСТИЯНСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА НА ИЗБРАНИТЕ -ХРЦИ"РИ 03.6.2004
46. "АПОСТОЛСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА" - 05.7.2004
47. "ХРИСТОВА ЦЪРКВА" - 09.7.2004
48. "БАЛКАНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА" - 28.7.2004
49. "ДОБРАТА ЦЪРКВА В СЛИВЕН" - 30.7.2004
50. "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ВЕТИЛ" - 09.8.2004
51. "НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР" - 01.9.2004
52. "НОВОЗАВЕТНА БАПТИСТКА ЦЪРКВА" - 28.9.2004
53. "МОЛИТВЕНА БАПТИСТКА ЦЪРКВА" - 28.9.2004
54. "ЕВАНГЕЛСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ" - 21.10.2004
55. "БАПТИСТКА ЦЪРКВА НАДЕЖДА" - 22.10.2004
56. "БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА" - 10.11.2004
57. "ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ АЛИАНС РЕКАТА" - 16.11.2004
58. "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР-СЛОВО НА ВЯРА" - 18.11.2004
59. "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЪЖИВЛЕНИЕ" - 19.11.2004
60. "БАПТИСТКА ЦЪРКВА ДОБРА НАДЕЖДА" - 23.11.2004
61. "РЕФОРМИРАНА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ” - 19.1.2005
62. "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА" - 02.2.2005
63. "НЕЗАВИСИМА БАПТИСТКА ЦЪРКВА" - 15.2.2005
64. "ХРИСТИЯНСКО СЛУЖЕНИЕ ЗА БЛАГОВЕСТИЕ ВРЕМЕ Е ЗА ЖЪТВА" - 21.2.2005
65. "БИБЛЕЙСКА ЦЪРКВА ВЯРА" - 09.3.2005
66. "ПОКРОВ ПРИСВЕТА ГОСПОЖА БОГОРОДИЦА" - 13.5.2005
67. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВСЕМИРНО УБЕЖИЩЕ" - 21.6.2005
68. "ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ БУДИСТКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ" - 23.6.2005
69. "БАПТИСТКА ЦЪРКВА МИСИЯ" - 06.7.2005
70. "ХРИСТИЯНСКА ВСЕЛЕНСКА И АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА" - 13.7.2005
71. "НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР -ТЕОФИЛ" - 15.7.2005
72. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА МЕСИЯ" - 21.10.2005
73. "БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ" - 23.1.2006
74. "БОЖИЯТА ЦЪРКВА" - 24.1.2006
75. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЖЪТВАРИТЕ" - 28.1.2006
76. "БАПТИСТКА ЦЪРКВА ВЕТИЛ" - 03.2.2006
77. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА БЛАГОДАТ" - 03.2.2006
78. "АПОСТОЛСКО СЛУЖЕНИЕ МИСИЯТА" - 27.2.2006
79. "БАПТИСТКА ЦЪРКВА ЕМАНУИЛ" - 06.3.2006
80. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО" - 13.3.2006
81. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ЕЛ ШАДАЙ" - 21.4.2006
82. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО-СОФИЯ" - 10.7.2006
83. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НА СВЯТОСТТА" - 14.8.2006
84. "ЕВАНГЕЛСКА МИСИЯ ЕС О ЕС" - 15.11.2006
85. "МЕЖДУНАРОДНО СЛУЖЕНИЕ ПЛАНИНАТА МОРИЯ" - 30.11.2006
86. "АПОСТОЛСКА МИСИЯ ИДЕТЕ" - 25.1.2007
87. "ЦЪРКВА НА БОГА" - 07.2.2007
88. "ХРИСТИЯНСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР-ДАРОМ СТЕ ПРИЕЛИ ДАРОМ ДАВАЙТЕ" - 23.2.2007
89. "ЕВАНГЕЛСКА ЛУТЕРАНСКА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ" - 28.3.2007
90. "БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ПРЕЗВИТЕРИАНСКА ЦЪРКВА" - 05.4.2007
91. "СЛУЖЕНИЕ НА ПО-ДЪЛБОК ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ" - 10.4.2007
92. "ЦЪРКВА НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ БЛАГАТА ВЕСТ" - 24.7.2007
93. "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА" - 21.8.2007
94. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА НОВА НАДЕЖДА" - 28.8.2007
95. "НЕЗАВИСИМА ХРИСТИЯНСКА ОБЩНОСТ" - 04.10.2007
96. "АПОСТОЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА-ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА" - 22.1.2008
97. "ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ПЪТЯТ ИСТИНАТА И ЖИВОТА" - 10.3.2008
98. "СВОБОДНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА" - 11.3.2008
99. "ЕВАНГЕЛСКА БИБЛЕЙСКА ХАРИЗМАТИЧНА ЦЪРКВА БОЖИЙ ДОМ" - 19.3.2008
_____________________
*Списъкът е бил публикуван на интернет-страницата ЦПНРД: http://www.infocultbg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=2


Списък* с изповеданията, регистрирани от Министерския съвет към 01.10.2001 г.: Pastir.org - http://pastir.org/index.php/archives/109

1. БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
2. АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
3. ЦЕНТРАЛЕН ИЗРАИЛТЯНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ
4. МЮСЮЛМАНСКО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ
5. КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА
6. ЕВАНГЕЛИСТКА МЕТОДИСТКА ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА
7. БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА
8. БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ
9. СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН
10. ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН - РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ, КАНОНИЧНО СВЪРЗАНО С ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН
11. ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН - РЕФОРМАТОРСКО ДВИЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНОТО МИСИОНЕРСКО ОБЩЕСТВО
12. СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ БАПТИСТКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ
13. СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ
14. СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ
15. БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА “БЛАГА ВЕСТ”
16. ОТВОРЕНО БИБЛЕЙСКО БРАТСТВО
17. ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА “ОГНЕНА ВЯРА”
18. СДРУЖЕНИЕ “СВОБОДНИ ЕВАНГЕЛСКИ СЪБРАНИЯ”
19. ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА
20. ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА “СИОН”
21. ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА “ШАЛОМ”
22. ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА “БОЖИЯ СИЛА”
23. ДУХОВНО ХРИСТИЯНСКО ОБЩЕСТВО “ИЗКУПЕНА ХРИСТОВА ЦЪРКВА”
24. НОВОАПОСТОЛСКА ЦЪРКВА
25. ЦЪРКВА НА ИСУС ХРИСТОС И НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ
26. ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
27. БАХАЙСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ
28. ОБЩЕСТВО НА КРИШНА СЪЗНАНИЕ
29. БЪЛГАРСКА ЛЮТЕРАНСКА ЦЪРКВА
30. СВИДЕТЕЛИ НА ЙЕХОВА
31. НАЗАРЯНСКА ЦЪРКВА
___________________

*Източник: http://www.ncedi.government.bg/03rh091-pril.htm


44

1 Kommentare:

Анонимен каза...

Най-после и в България има юридическа свобода на набожността, но жалко е, тя се вижда лошо нещо на лъжепатриоти - сиреч антидемократи!

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |