Български юридически лица ex lege: БПЦ и останалите шестдесет


Българската православна църква (=БПЦ) е юридическо лице по силата на законова разпоредба (=ex lege). Разпоредбата - една от най-сериозно оспорваните и до момента - е чл. 10 от Закона за вероизповеданията.
Във българската правна система отдавна - дълго преди 2002 г. - съществуват много други юридически лица, на които държавата в името на свои интереси вменява това правно качество. Към момента (актуално 1-ви юни) освен предписанието относно БПЦ (от 02.01.2003) съществуват още 40 други нормативни акта (Конституцията от 1991 г. и 39 закона), които регламентират общо 60 институции като юридически лица по силата на закона - ex lege.
Сложен, изключително сложен остава въпросът: Доколко БПЦ (като Църква със своя християнска еклисиология) би могла да има нещо общо с останалите 60 обявени за юридически лица одържавенибългарски институции - в най-голямата си част изпълняващи задачи на държавни органи...
Какво всъщност е БПЦ като юридическо лице ex lege: Инструментализация, решаване на проблем за легитимност на ръководство, митологизиране на "институции"...? Или "искрена" подкрепа на душеспасителната цел...? Каква е изобщо приликата между БПЦ и долуизброените юридически лица ex lege?


Списък на юридическите лица ex lege
според българското законодателство към 2009 г.


1. Агенция за хората с увреждания
2. Агенция по вписванията
3. Агенцията [Агенция за ядрено регулиране]
4. Агенцията [Българска агенция за инвестиции]
5. Агенцията за приватизация
6. Агенцията за следприватизационен контрол
7. Агенцията по геодезия, картография и кадастър
8. Адвокатската колегия
9. Адвокатското дружество
10. Българската академия на науките
11. Българската народна банка
12. Българският Червен кръст
13. Висшето училище
14. Висшият адвокатски съвет
15. Висшият съдебен съвет
16. Главна дирекция "Охрана"
17. Доброволно обединение на всички потребители на топлинна енергия в сграда
18. ДР "Енергийно предприятие"
19. Държавна комисия по хазарта
20. Държавната агенция
21. Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
22. Държавната агенция за закрила на детето
23. Държавната комисия
24. Европейско обединение по икономически интереси по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2137/85
25. Жилищностроителната кооперация
26. Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат"
27. Изпълнителната агенция
28. Изпълнителната агенция по околна среда
29. Изпълнителната агенция по трансплантация
30. Икономически и социален съвет
31. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет
32. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители
33. Комисията [Държавна комисия по стоковите борси и тържищата]
34. Комисията [Комисията за финансов надзор]
35. Кооперативният съюз
36. Кооперацията
37. Министерството
38. Национална компания "Обществено цифрово радиоразпръскване"
39. Националната агенция за оценяване и акредитация
40. Националната гвардейска част
41. Националната експертна лекарска комисия
42. Националната занаятчийска камара
43. Националната компания "Железопътна инфраструктура"
44. Националният военноисторически музей
45. Националният дарителски фонд "13 века България"
46. Националният институт за помирение и арбитраж
47. Националният институт на правосъдието
48. Националният съвет за българите, живеещи извън Република България
49. Националното представителство на студентските съвети
50. Нотариалната камара
51. Областната администрация
52. Общественият доставчик на природен газ
53. Общината
54. предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
55. Предприятието [Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"]
56. Прокуратурата
57. Сметната палата
58. Съветът за електронни медии
59. Фонд "Условия на труд"
60. Фонд за гарантиране на влоговете в банките


------------------0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |