Как се регистрираха местни поделения на изповеданията в България през периода 1994-2003 г.НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ПРИЗНАТИТЕ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИЗПОВЕДАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.,
Обн. ДВ. бр.87 от 25 Октомври 1994г.

Чл. 1. Ръководните органи на местните поделения на признатите от Министерския съвет изповедания са длъжни да се регистрират при кмета на общината по местонахождението на седалището им.

Чл. 2. Регистрацията по чл. 1 се извършва въз основа на следните документи:
1. молба от ръководния орган на местното поделение на изповеданието, която съдържа: наименованието на изповеданието, седалището на централния ръководен орган и имената на членовете на ръководния орган на местното поделение;
2. писмо от Дирекцията по вероизповеданията на Министерския съвет, от което да е видно, че изповеданието е признато и регистрирано;
3. протокол за избора на ръководните органи на местното поделение;
4. писмо от централния ръководен орган на изповеданието, с което се потвърждава изборът на посочените членове на местния ръководен орган.

Чл. 3. (1) Промени в състава на ръководния орган на местното поделение на изповеданието се регистрират след представяне на документите по чл. 2, т. 3 и 4.
(2) Промени и заличаване могат да се извършват и въз основа на писмено искане от централното ръководство на изповеданието до кмета на общината.

Чл. 4. (1) Кметът на общината в 3-дневен срок писмено уведомява ръководния орган на местното поделение за регистрацията или за промените в нея.

(2) При кмета на общината се води регистър, в който се вписват:
1. изповеданието, към което принадлежи местното поделение;
2. седалището на местното поделение;
3. трите имена на членовете на ръководния орган на местното поделение.

Чл. 5. Кметовете на общини са длъжни незабавно да уведомят Дирекцията по вероизповеданията на Министерския съвет за закононарушения на местните органи на изповеданията при осъществяване на тяхната дейност.

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |