НАП: Относно ДДС при изграждане на Православен храмРАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-5282 ОТ 7.11.2008 Г. НА НАП ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДОСТАВКА НА УСЛУГА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ"

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Според изложеното в запитването "С" ООД е сключило договор за строителство със Света В митрополия с предмет "изграждане на Православен храм, съгласно одобрени от Община Х инвестиционни проекти и издадено строително разрешение. Във връзка с това, позовавайки се на чл. 43 от ЗДДС, се поставя въпроса следва ли при фактуриране на извършените строително-монтажни работи от "С" ООД на Света В митрополия да се начислява данък върху добавената стойност?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС, обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г.) изразяваме следното становище:

Предвид разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

В конкретния случай "С" ООД, като изпълнител по сделката, извършва строителна услуга на Светата В митрополия, която услуга се състои в изграждане на православен храм. С оглед на това, че храмът се намира на територията на България, приложим е чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, според който мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот. Следователно мястото на изпълнение на извършваната от дружеството услуга е на територията на страната. След като "С" ООД, в качеството си на доставчик по смисъла на чл. 11, ал. 1 от ЗДДС, е регистрирано по ЗДДС лице, данъкът е изискуем от него по облагаемата доставка на строителната услуга и същият е длъжен да го начисли съобразно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от ЗДДС.

В Глава четвърта "Освободени доставки и придобивания" от ЗДДС са регламентирани изчерпателно доставките, които са освободени от облагане с ДДС, но конкретната хипотеза не попада в тези доставки.

Цитираната в запитването разпоредба на чл. 43 от ЗДДС, която регламентира освободените доставки свързани с вероизповедания, не е приложима в конкретната фактическа обстановка. Като освободени по силата на тази правна норма са посочени доставките на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато доставката е свързана с осъществяването на тяхната религиозна, социална, образователна и здравна дейност.

Видно от горното регламентът на чл. 43 от ЗДДС е приложим по отношение на доставките, по които Българската православна църква се явява доставчик, а не получател по смисъла на чл. 11 от ЗДДС.


0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |