ИНСТРУКЦИЯ № 2 ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ "РЕЛИГИЯ" от 2003 г.


ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 23 ЮНИ 2003 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ "РЕЛИГИЯ"

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Обн. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2003г.

Раздел I. Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят условията и редът за провеждане на обучението по учебния предмет "Религия" в часовете за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка.

Чл. 2. Учениците от I до ХII клас имат право да изучават учебния предмет "Религия" в часовете за задължителноизбираема и/или свободноизбираема подготовка.

Раздел II. Организация на обучението

Чл. 3. Организацията на обучението по учебния предмет "Религия" се осъществява в съответствие със:
1. желанието на учениците;
2. възможностите на общината и училището да осигурят квалифицирани учители;
3. утвърдените от министъра на образованието и науката: концепция за обучение по предмета "Религия" в общообразователното училище на Република България и концепция за обучението на мюсюлманските деца по предмета "Религия - ислям" в общообразователните училища.

Чл. 4. Обучението по учебния предмет "Религия" се провежда на български език.

Чл. 5. Седмичният брой на часовете за изучаване на учебния предмет "Религия" за отделните класове е по един час за двата вида подготовка - задължителноизбираема или свободноизбираема.

Чл. 6. За учениците от II - ХII клас се оформят годишни оценки.

Чл. 7. Ученикът до 14 години заявява желанието си за изучаване на учебния предмет "Религия" със заявление, подписано от неговия родител или настойник, а от 14 до 18 години - със заявление, подписано от него и от родителя му (или попечител). Заявлението се подава до директора на училището в срок, определен със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 8. Броят на учениците в група за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка се определя съгласно изискванията съответно на чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. бр. 49 и 55 от 2002 г.).

Раздел III. Осигуряване на учебния процес

Чл. 9. Обучението се осъществява по учебни програми и с учебни помагала, разработени в съответствие с концепциите за обучение по учебния предмет "Религия" в общообразователното училище.

Чл. 10. Учебните помагала се осигуряват от Министерството на образованието и науката по заявка от регионалните инспекторати по образованието. В края на учебната година учебните помагала се събират и се съхраняват като библиотечен фонд на училището.

Чл. 11. Учители по учебния предмет "Религия" могат да бъдат лица, които притежават висше образование от областта "Хуманитарни науки" - професионално направление "Религия и теология", начални учители, завършили обучение в курс по религия в богословските факултети на висшите училища в Република България, или лица, завършили Висшия ислямски институт.

Чл. 12. При определяне нормата за задължителна преподавателска работа на учителите, които провеждат обучението по учебния предмет "Религия", се ползва нормата по т. 2 от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 5 на Наредба № 5 от 2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 51 от 2002 г.).

Чл. 13. Осигуряването на необходимите бройки педагогически персонал за провеждането на обучение по учебния предмет "Религия" е в рамките на общата численост на персонала, определен за съответната община.

Чл. 14. Нормата за задължителна преподавателска работа по учебния предмет "Религия" може да се допълва и с часове, предвидени за свободноизбираема подготовка по други учебни предмети.

Чл. 15. Учебните часове по учебния предмет "Религия", които са недостатъчни за откриване на работно място, могат да се възлагат като лекторски на учители по религия.

Раздел IV. Финансиране и контрол

Чл. 16. Финансирането на обучението по учебния предмет "Религия" се осигурява в съответствие с чл. 41 от Закона за народната просвета, чл. 159, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и § 1 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Чл. 17. Контролът и организацията на обучението по учебния предмет "Религия" се осъществява от директорите на училищата, от експертите от регионалните инспекторати по образованието, от главния експерт по религия в Министерството на образованието и науката.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Учениците от III и IV клас в училищата, в които се изучава експериментално учебния предмет "Религия" в часовете за задължителноизбираема подготовка, имат право да изучават предмета в часовете, предвидени за този вид подготовка, до завършване на обучението си в началния етап на основната образователна степен.
(2) Учениците от класовете по ал. 1, които не изучават учебния предмет "Религия", в часовете за задължителноизбираема подготовка изучават по избор музика, изобразително изкуство или физическо възпитание и спорт. Тези часове образуват нормата за задължителна преподавателска работа на учителя, който ги провежда, или му се възлагат като лекторски часове, ако са над нормата за задължителна преподавателска работа.

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 4, ал. 3 ППЗНП (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.).

§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |