НЕДИМ ГЕНДЖЕВ или АЛИШ ХАДЖИ - ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД №632/2011 г.

РЕШЕНИЕ № 632
гр. София, 20. 04. 2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, 6 с-в, в закрито заседание на двадесети април през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Стефан Гроздев
Членове: Иван Иванов Анелия Цанова

като изслуша докладвано от съдията Гроздев фирмено дело № 854 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.606 и следващите от ГПК.
С решение от 24.02.2011 г., постановено по фирмено дело № 1659/2003 М по описа на Софийски градски съд (СГС), У1-то търговско отделение, 5-ти състав, е отказано на основание чл. 18 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) вписването в регистъра на вероизповеданията по партидата на Мюсюлманско изповедание, заявено със заявление вх. № 1506/15.2.2011 г. и вх. № 1840/22.2.2011 г. от Мустафа Алиш Хаджи в качеството му на Главен мюфтия и представляващ изповеданието относно вписване на обстоятелствата, възникнали по силата на решение на Извънредна Национална Мюсюлманска конференция от 12.02.2011 г., проведена в гр. София, приемане на нов устав и избор на ръководни органи - Главен мюфтия, Висш мюсюлмански съвет - централен колективен ръководен орган.
Решението е обжалвано от Мюсюлманското изповедание, регистрирано по ф. д. № 1659/2003 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Братя Миладинови", № 27, чрез представляващия Мустафа Алиш Хаджи на основание чл. 606 от ГПК.
Подробни съображения се излагат в обстоятелствената част на
жалбата.

Софийски апелативен съд, след като обсъди становищата на страните във връзка с атакувания съдебен акт и с оглед правомощията си по чл.269 от ГПК намира следното: ,
Жалбата е допустима. Подадена е в срока по чл. 275, във вр. с чл. 606 от ГПК и е срещу подлежащ на обжалване валиден и допустим съдебен акт.
Преценявайки основателността на жалбата, съдът взе предвид
следното:

Софийски градски съд е бил сезиран заявление от МУСТАФА АЛИШ ХАДЖИ, в качеството на Главен мюфтия и представляващ МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ, регистрирано по ф. д. № 1659/2003 г. на СГС, със седалище и адрес на управление - град София, ул. „Братя Миладинови", № 27, относно вписване на промени по партидата на вероизповеданието, сочейки правно основание по чл. 15, ал. 1 от ЗВ, чл. 596, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ГПК.
В заявлението се твърди, че на 12.02.2011 г., в град София, в хотел „Дедеман-Принцес", бул. „Мария Луиза", № 131, се провела Извънредна Национална Мюсюлманска конференция (ИНМК), при дневен ред, както следва:

1. Избор на комисии на ИНМК;
2. Приемане на Устав на Мюсюлманското изповедание;
3.Избор на ръководни органи; 4. Разни.

Видно от представената в Главно мюфтийство и на ИНМК на 12.02.2011 г. подписка, ИНМК била свикана по инициатива и решение на мюсюлманите, изразена с подписка, включваща около 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) подписи на пълнолетни мюсюлмани, както и с подписка за свикване и провеждане на 12.02.2011 г., включваща подписи на над 4000 (четири хиляди) членове на мюсюлманските настоятелства и имами, представляващи вероизповедните мюсюлмански общини в Република България, от около 870 (осемстотин и седемдесет) мюсюлмански настоятелства. Налице било и прието решение на Висшия мюсюлмански съвет по т. 2 от дневния ред № 2 по протокол № 4 от 08.12.2010 г. за свикване на ИНМК на 12.02.2011 г. съгласно устава на Мюсюлманското изповедание, като се определяли място, час на провеждане, дневен ред на ИНМК на 12.02.2011 г.

Решението за свикване на ИНМК на 12.02.2011 г. било оповестено чрез публикуване в два национални ежедневника не по-късно от 30 дни преди датата на ИНМК и други подходящи начини, като поставяне на видно място в населените места с мюсюлмански настоятелства, както и на молитвени домове и административни сгради на религиозната институция.

Делегатите на ИНМК били избрани, съгласно устава на Мюсюлманското изповедание, на общо събрание на мюсюлманската общност - по един делегат - член, председател на Мюсюлманско настоятелство или имам.

На проведената на 12.02.2011 г. ИНМК присъствали и 4 лица, избрани за членове на Висшия мюсюлмански духовен съвет (ВМДС) през 1996 г. - Бекир Халил, Фаик Хаджимурад, Мустафа Нури и Юсуф Али. Получена била и декларация от Селядин Рамадан Али, в подкрепа на ИНМК, за активно участие в организирането на конференцията.
Съгласно представени доказателства, проверени от Мандатната комисия, броят на мюсюлманските настоятелства в страната е бил от порядъка на 1217. Броят на редовно избраните делегати на общото събрание на мюсюлманите бил 1053, от които броят на присъстващите делегати на ИНМК, според положените подписи в присъствения списък, възлизал на 939 души.

Съгласно устава на Мюсюлманското изповедание необходимият кворум за провеждане на национална мюсюлманска конференция (редовна или извънредна) бил 2/3 от общия брой на делегатите (съобразно броя на мюсюлманските настоятелства), което в конкретния случай бил 812 души.

ИНМК била проведена при наличие на необходимия кворум, като се имало предвид, че са присъствали и участвали, удостоверено е подписите на делегатите, 939 делегати.
Решенията на ИНМК били приети с голямо мнозинство или с единодушие от участвалите в гласуването делегати. Решенията по т. 2 и т. 3 от дневния ред подлежали на вписване, а именно - приемане на нов устройствен акт (устав) и избиране на ръководни органи на религиозната институция.

Мюсюлманско изповедание било вписано в регистъра на вероизповеданията по силата на § 2, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за вероизповеданията (ЗВ) с решение № 1 по ф.д. № 1659 от 2003 г. на СГС, запазвайки статута си на юридическо лице, съгласно § 2, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВ. Наименованието на вероизповеданието - „Мюсюлманско изповедание", както седалището и адресът на управление оставали непроменени -гр. София, ул. „Братя Миладинови", № 27.

Приетият устав на Мюсюлманското изповедание отговарял на изискванията на закона и в съответствие с него били определени и избрани органите на управление и представителството. На основание чл. 18, т. 3 и т. 4 от ЗВ и чл. 596, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 3 ГПК в регистъра на религиозните общности -юридически лица, при СГС трябвало да се впишат органите на управление и представителството, както и имената на лицата, представляващи религиозната институция.

Ето защо и на основание чл. 26, ал. 4, чл. 41, т. 2 и § 1, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Устава на Мюсюлманското изповедание МУСТАФА АЛИШ ХАДЖИ е внесъл горното заявление с молба за вписване на промени в регистъра на вероизповеданията в СГС по партидата на Мюсюлманското изповедание, както следва:
Устав на Мюсюлманското изповедание, приет от ИНМК на 12.02.2011 г.;

Нови ръководни органи на Мюсюлманското изповедание, както следва: 2.1. Главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, ЕГН 6203313563;

2.2.Висш мюсюлмански съвет - централен колективен ръководен орган, в състав:
1.Шабанали Ахмед Дурмушали - Председател, ЕГН 7806032481 2.Мустафа Алиш Хаджи - ЕГН 6203313563 З.Басри Бекир Еминефенди - Член, ЕГН 7710282527 4.Сефер Бекир Хасанов - Член, ЕГН 7106306822 5.Бирали Мюмюн Бирали - Член, ЕГН 6910244060 5.Ниджатин Мустафов Неджипов - Член, ЕГН 7004033026 б.Селятин Ахмед Мухарем - Член, ЕГН 7509190448 7.Хюсеин Хасан Хафъзов - Член, ЕГН 7608260462 8.Месут Мехмедов Хасанов - Член, ЕГН 7709218769 Ю.Ведат Сабри Ахмед - Член, ЕГН 7901088748 11.Енвер Исмаилов Яхов - Член, ЕГН 6911168221 12.Бейхан Мустафов Мехмедов - Член, ЕГН 8102128344 13.Аптула Аптилязим Шевки - Член, ЕГН 5004272480 14.Акиф Зекериев Акифов - Член, ЕГН 7707145766 15.Насуф Халил Насуф - Член, ЕГН 5207132387 14Фаик Емин Мурад - Член, ЕГН 3409028647
17.Мехмед Сали Аля - Член, ЕГН 7007155060 18.Азиз Фикретов Азизов - Член, ЕГН 8002285442 19.Билял Халил Дарджан - Член, ЕГН 7004102620 20.Мюддесир Тахсин Мехмед - Член, ЕГН 7112188009 21.Турхан Бюрхан Мехмед - Член, ЕГН 8402285600 22.Неджми Джамилов Дъбов - Член, ЕГН 7906256084 23.Айдън Несиб Мохамед - Член, ЕГН 7503040029 24.Абдулах Мустафа Салих - Член, ЕГН 6109183484 25.Неджати Али Али - Член, ЕГН 7004258927 26.Шенол Али Мустафа - Член, ЕГН 7409165061 27.0сман Хидает Хилми - Член, ЕГН 7610030687 28.Ибрахим Ахмедов Ялъмов - Член, ЕГН 3401096265 29.Турхан Рюстем Хасан - Член, ЕГН 6809155826 ЗО.Танер Ахмед Вели - Член, ЕГН 7704165028 31-Мурад Сюлейманов Пингов - Член, ЕГН 8304110207

3. Представляващ Мюсюлманското изповедание е Главният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, ЕГН 6203313563.

Претендира се вписване на основание чл. 18, т. 3 и т. 4 от ЗВ и чл. 596, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 3 от ГПК, посредством постановяване на решение, на заявените и описани по-горе промени в регистъра на вероизповеданията при СГС по партидата на Мюсюлманско изповедание по т. 2 и т. 3, приети от ИНМК, проведена на 12.02.2011 г., а именно:

1.Устав на Мюсюлманското изповедание, приет от ИНМК на
12.02.2011 г.;
2.Нови ръководни органи на Мюсюлманското изповедание, както следва: 2.1. Главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, ЕГН 6203313563; 2.2.Висш мюсюлмански съвет - централен колективен ръководен орган, в състав:

1.Шабанали Ахмед Дурмушали - Председател, ЕГН 7806032481 2.Мустафа Алиш Хаджи - ЕГН 6203313563
З.Басри Бекир Еминефенди - Член, ЕГН 7710282527
4.Сефер Бекир Хасанов - Член, ЕГН 7106306822
5.Бирали Мюмюн Бирали - Член, ЕГН 6910244060
б.Ниджатин Мустафов Неджипов - Член, ЕГН 7004033026
7.Селятин Ахмед Мухарем - Член, ЕГН 7509190448
8.Хюсеин Хасан Хафъзов - Член, ЕГН 7608260462
9.Месут Мехмедов Хасанов - Член, ЕГН 7709218769
10.Ведат Сабри Ахмед - Член, ЕГН 7901088748
11 .Енвер Исмаилов Яхов - Член, ЕГН 6911168221
12.Бейхан Мустафов Мехмедов - Член, ЕГН 8102128344
13.Аптула Аптилязим Шевки - Член, ЕГН 5004272480
14.Акиф Зекериев Акифов - Член, ЕГН 7707145766
15.Насуф Халил Насуф - Член, ЕГН 5207132387
16.Фаик Емин Мурад - Член, ЕГН 3409028647
17.Мехмед Сали Аля - Член, ЕГН 7007155060
18.Азиз Фикретов Азизов - Член, ЕГН 8002285442
19.Билял Халил Дарджан - Член, ЕГН 7004102620
20.Мюддесир Тахсин Мехмед - Член, ЕГН 7112188009
21.Турхан Бюрхан Мехмед - Член, ЕГН 8402285600
22.Неджми Джамилов Дъбов - Член, ЕГН 7906256084
23.Айдън Несиб Мохамед - Член, ЕГН 7503040029
24.Абдулах Мустафа Салих - Член, ЕГН 6109183484
25.Неджати Али Али - Член, ЕГН 7004258927
26.Шенол Али Мустафа - Член, ЕГН 7409165061
27.0сман Хидает Хилми - Член, ЕГН 7610030687
28.Ибрахим Ахмедов Ялъмов - Член, ЕГН 3401096265
29.Турхан Рюстем Хасан - Член, ЕГН 6809155826
30.Танер Ахмед Вели - Член, ЕГН 7704165028
31.Мурад Сюлейманов Пингов - Член, ЕГН 8304110207

3.Представляващ Мюсюлманското изповедание е Главният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, ЕГН 6203313563.

Към заявлението са приложени:

1.Препис-извлечение от протокол № 4 от 08. 12. 2010 г. с Решение ВМС за свикване на ИНМК;
2.Заверено копие от обява в два ежедневника - 2 бр.;
3.Препис-извлечение от протокол от ИНМК на 12.02.2011 г.;
4.Протокол на мандатната комисия, избрана от ИНМК на 12.02.2011
г.;
5. Списък на делегатите с подпис за участие;

6. Устав на Мюсюлманското изповедание, приет от ИНМК на 12.02.2011 г., подписан от делегатите;
7. Списък на избраните членове на ВМС;
8.Спесимен от подпис на Главния мюфтия;

Прието от състава на СГС е, че единственият орган, който можел да свика национална конференция бил Висшият мюсюлмански духовен съвет (ВМДС), вписан през 1996 г. Ето защо ИНМК от 12.02.1.2011 г. не била свикана и проведена по решение на ВМДС от 1996 г., който орган бил вписан в регистъра. Налице били правни принципи, предвидени в нормативните актове и вписания устав, които могли да бъдат приложени при свикване на върховен орган на религиозната общност от ВМДС. Фактът, че не са използвани в случая на свикване на разглежданата ИНМК и прилагането на други принципи, не давал основание на съда да приеме, че решенията, които били взети подлежали на вписване, защото те не били взети в съответствие с устава и правните норми.

Нито изводите на СГС, нито разсъжденията, въз основа на които е стигнал до тях, следва да бъдат споделени. Тош се налага от анализа на установената поделото фактическа обстановка, с нищо ново непроменена и пред настоящата инстанция.

От събраните по делото по процесното заявление доказателства е видно следното:

Установява се от препис-извлечение от протокол № 4 от заседание на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) от 08.12.2010 г., че е било проведено заседание на този орган, на което са били взети решения по т. 2. от дневния ред - „Свиква Извънредна национална мюсюлманска конференция (Върховна мюсюлманска шура) на 12.02.2011 г. в гр. София при дневен ред:

Избор на комисии на ИНМК (ВМШ)
Приемане на устав на МИ
3.Избор на ръководни органи."
С този протокол са взети следните решения:
„По т. 3.1 за Извънредна национална мюсюлманска конференция, да се проведе при условията и реда, определени в устава и решението Ш членовете на мюсюлманската общност, а именно: Решението за свикване на конференцията да се оповести по джамии и джамийски настоятелства, както и по подходящ начин в пресата и другите информационни средства.
Т. 3.1.2. Да се изпратят покани до всички членове на ВМДС, избрани на Национална мюсюлманска конференция (Върховна мюсюлманска шура) през 1996 г., до държавни и международни органи, организации и институции, които да бъдат поканени като наблюдатели и гости на конференцията. Да се проведат и срещи с държавните органи в страната с молба за съдействие в изпълнение на Закона Ш вероизповеданията.
Т. 3.2. Делегатите на извънредната национална мюсюлманска конференция се определят по устава - общият брой е 1217 души.
Изборните делегати се определят от общите събрания на настоятелствата -имам, председател или член на настоятелството.
Т. 3.3. Приема доклада относно броя на мюсюлманските джамийски настоятелства според актуалната регистрация на мюсюлманските настоятелства."
Освен това по т. 4 е избрана комисия по организация на ИНМК - 2011 г., комисия по проектоустава.
Упълномощени са избраните комисии и групи да извършват координационни действия по отношение на местните поделения, оперативни функции по отношение контактите с държавни, международни и частни институции, както и с физически лица, които имат отношение към провеждането на ИНМК на 12.02.2011 г.
Във вестник „Дневник" от 12.01.2011 г. е била публикувана обява на Висшия централен ръководен орган за управление на мюсюлманска конференция |Върховна мюсюлманска шура) на 12.02.2011 г.
Представен е протокол от проведената на 12.02.2011 г. ИНМК.
Взето е решение от ИНМК да се декларира и обяви, че се провежда по инициатива и решение на общите събрания на мюсюлманските настоятелства (джамийски настоятелства).

Приет е дневен ред:
1 .Избор на комисии на ИНМК
2. Приемане на Устав на Мюсюлманското изповедание
3. Избор на ръководни органи
4. Разни.

Избрани са:
Мандатна комисия, Комисия по устава, Комисия по избора.

Прието е, че мюсюлманските настоятелства в страната с право да излъчат делегати са 1217. По устав необходимият кворум за редовна конференция е две трети от общия брой на избраните делегати, т.е. 812 , а присъстват 939 души. От тях 502 имами, а 437 председател или член на мюсюлманско настоятелство.

От протокол на Мандатната комисия на ИНМК се установява, че е свикана от инициатива и решение на мюсюлманите, изразена с подписка, включваща 215 000 подписи на пълнолетни мюсюлмани, както и подписка за свикване и провеждане на 12.02.2011 г. на ИНМК, включваща подписи на над 4000 членове на мюсюлманските настоятелства и имами, представляващи вероизповедните мюсюлмански общини в Република България от около 870 мюсюлмански настоятелства.
Посочено е, че членовете на ВМДС, избрани на НМК (ВМШ) от 1996 г. са уведомени за Конференцията чрез писма с обратни разписки, с изключение на живеещите в чужбина. Освен това присъстват 4 души, които са членове на ВМДС през 1996 г. - Бекир Халил, Фаик Хаджимурад, Мустафа Нури и Юсуф Али. Получена е и декларация от Селяйдин Рамадан Али в подкрепа на ИНМК. Поради изтекъл мандат на Висшия мюсюлмански духовен съвет (ВМДС) от 1996 г. се декларира невъзможността на този орган да провежда заседания и приема валидни решения за приемане на решения на ИНМК от 2009 г., както и за активно участие в организирането на ИНМК от 12.02.2011-г.

Взети са решения както следва:

Гласуван е и приет устав.

Впоследствие е избран Главен мюфтия в лицето на Мустафа Алиш Хаджи.

Избран е и председател на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) Шабанали Ахмед Дурмушали и е гласувано предложение за състав и персонален състав от 31 души на ВМС по предложение en bloc:

Шабанали Ахмед Дурмушали - председател , членове: Мустафа Алиш Хаджи, Басри Бекир Еминефенди, Сефер Бекир Хасанов, Бирали Мюмюн Бирали, Ниджатин Мустафов Неджипов, Селятин Ахмед Мухарем, Хюсеин Хасан Хафъзов, Месут Мехмедов Хасанов, Ведат Сабри Ахмед, Енвер Исмаилов Яхов, Бейхан Мустафов Мехмедов, Аптула Аптилязим Шевки, Акиф Зекериев Акифов, Насуф Халил Насуф, Фаик Емин Мурад, Мехмед Сали Аля, Азиз Фикретов Азизов, Билял Халил Дарджан, Мюдцесир Тахсин МехмедДурхан Бюрхан Мехмед,Неджми Джамилов Дъбов, Айдън Несиб Мохамед,Абдулах Мустафа Салих, Неджати Али Али,Шенол Али Мустафа, Осман Хидает Хилми, Ибрахим Ахмедов Ялъмов, Турхан Рюстем Хасан, Танер Ахмед Вели, Мурад Сюлейманов Пингов.

Представен е списък на делегатите, присъствали на ИНМК.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна настоящата инстанция приема следното:

На 12.02.2011 г. е проведена Извънредна национална мюсюлманска конференция (ИНМК), свикана по инициатива и решение на мюсюлманите, изразена с подписка, включваща 215 000 подписи на пълнолетни мюсюлмани, както и подписка за свикване и провеждане на 12.02.2011 г. на ИНМК, включваща подписи на над 4 000 членове на мюсюлманските настоятелства и имами, представляващи вероизповедните мюсюлмански общини в Република България от около 870 мюсюлмански настоятелства.

За провеждане на ИНМК е налице и решение на Висшия мюсюлмански съвет, избран от ИНМК, проведена на 31.10.2009 г., производството по регистрацията на която е висящо, от 08.12.2010 г.

Членовете на ВМДС, избрани на НМК (ВМШ) от 1996 г., са уведомени за ИНМК на 12.02.2011 г. и 4 души от тях - Бекир Халил, Фаик Хаджимурад, Мустафа Нури и Юсуф Али, са присъствали на ИНМК, а освен това са получени писмени декларации в подкрепа на решението за провеждане ИНМК. Поради изтекъл мандат на Висшия мюсюлмански духовен съвет (ВМДС) от 1996 г., те декларират невъзможността на този орган да провежда редовни заседания и да приема валидни решения, както и подкрепата си за свикване и за активно участие в организирането на ИНМК на 12.02.2011 г.
Свикването на ИНМК е оповестено по джамии, настоятелства, чрез средствата за масово осведомяване, включително и чрез публикации в два национални ежедневника - в-к „Дневник" и в-к „Телеграф".
На заседанието на извънредната национална мюсюлманска конференция са присъствали повече от 2/3 от списъчния състав на членовете, съгласно чл. 64, ал. 4 от Устава на изповеданието от 07.08.1996 г. Мюсюлманските настоятелства в страната с право да излъчат делегати са 1217 на брой. Необходимият кворум по устав е 812 души, на заседанието са присъствали 939 души, като участието им е удостоверено с подписите на всеки делегат. Съобразно предварително обявения дневен ред на конференцията е приет нов устав, а в съответствие с него е избран Главен мюфтия и състав на Висшия мюсюлмански съвет - централен орган на управление, а именно: Главен мюфтия в лицето на Мустафа Алиш Хаджи, който да представлява ^религиозната институция, Висш мюсюлмански съвет с конкретно посочен персонален състав.

Мюсюлманското изповедание е вписано в регистъра на СГС служебно, съгласно § 2, ал. 3 от ПЗР на ЗВ. Нормите на чл. 17 и чл. 18 от ЗВ изискват съставяне на устав и, съгласно него, избор на управителни и представителни органи. Разпоредбата на чл. 18 от ЗВ изчерпателно изброява обстоятелствата, подлежащи на вписване, а именно - съдебното решение за регистрация, наименованието и седалището, органите на управление и представителство, имената на лицата, представляващи религиозната институция. И тъй като правото на вероизповедание, като ценност от висш порядък, включва и възможността за свободно упражняване на вероизповеданията, режимът за вписване на юридическите лица - вероизповедания, следва да се подчинява на правилото за ненамеса във вътрешните работи на вероизповедната общност. Мюсюлманите в Република България, организирани в мюсюлмански настоятелства, са излъчили свои представители-делегати, които да проведат национална конференция, да приемат нов устав на изповеданието и да изберат нови ръководни и представителни органи, каквито решения са приети. В съответствие със закона, чл. 13 от устава постановява, че организацията на мюсюлманското изповедание и дейността на органите му се осъществяват на основание на принципите, завещани от пророка Мухаммед (С.А.С.) и четиримата праведни халифа и вековните традиции на мюсюлманската общност в Република България.
При преценката на доказателствата се налага изводът, че ИНМК е свикана по инициатива и решение на мюсюлманите, които принадлежат към мюсюлманското изповедание, като допълнително и независимо от тяхното решение е прието и решение на ВМС, избран на ИНМК, проведена през 2009 г. Този състав на ВМС не е вписан в съда и няма спор, че към настоящия момент е налице висящо производство по вписване на състава на Висшия мюсюлмански съвет от 2009 г. Видно от чл. 599, ал. 1 от ГПК, решението за вписване в охранителното производство има декларативен характер. Ето защо за периода от вземане на решението от съответния орган и до установяване на неговата нищожност, това съществуващо решение (което има конститутивно действие) ще е задължителни за членовете на юридическото лице, а от вписването и до заличаването му ще има действие и по отношение на третите добросъвестни лица Към настоящия момент няма решение на съд, с който да се установява нищожност на решенията на Извънредната национална мюсюлманска конференция, проведена на 31.10.2009 г. и избрала Висшия мюсюлмански съвет. Що се отнася до лицата, поискали свикването и участвали в Извънредна национална мюсюлманска конференция, то те са членове на изповеданието, а не трети лица и за тях решенията на Извънредна национална мюсюлманска конференция от 31.10.2009 г. са правно обвързващи. Освен това с действията си, изразяващи се в участие в организирането и провеждането, включително като делегати на ИНМК, членове на ВМДС, избрани през 1996 г., са потвърдили решението за свикване на ИНМК на 12.02.2011 г.

Не може да се Приеме, че единственият орган за свикване на национална конференция е ВМДС. Съгласно устава от 1996 г. мандатът му е 5-годишен, който към настоящия момент е изтекъл. Няма логика в становището, че независимо от изтеклия мандат, ВМДС е единственият орган за свикване на национална конференция, след като никъде не е казано, че той продължава функциите си до конституирането на нов ВМДС с нов мандат.

Компетентността за вземане на решение за свикване на конференция е съобразено с устава от 1996 г. В него се предвижда състав на ВМДС от 30 членове, които са вписани 25 членове. Видно от решението на САС от 01.12.2010 г. по ф.д. № 74/2010 г., 9 от вписания състав на ВМДС са починали и съответно заличени. Уставът предвижда кворум за провеждане на заседание 2/3 от членовете на ВМДС. Следователно ВМДС не може да формира кворум от 2/3 (20 членове) за провеждане на редовни заседания, за да взема каквито и да са решения, съгласно чл. 71, ал. 1 от устава.

В крайна сметка, на база преценката на доказателствата и фактите по делото в тяхната съвкупност се налага изводът, че общността е тази, която може да приема, изменя и отменя правилата или решенията във връзка с устройството и дейността си, както и за избиране на определени ръководни органи. Определеният орган - колективен или едноличен, не може да има по-големи правомощия от общността, която го е избрала и оправомощила със свои изначално принадлежащи и правомощия. Липсва законова забрана за членовете на изповеданието да приемат устройствените правила, както и да ги променят. С оглед на това следва да се приеме, че след като заявените промени са настъпили вследствие на приети валидни решения на общността и не противоречат на закона и на устава на изповеданието, същите подлежат на вписване.

ИНМК на 12.02.2011 г. е свикана по решение на цялата мюсюлманска общност. Независимо че към момента все още ВМС от 2009 г. не е вписан в съдебния регистър, не може да се приеме, че е била създадена нова органна структура, която да е управляваща и ръководеща изповеданието с оглед на обстоятелството, че за да проведат действие следва да бъдат вписани. Решенията на конференцията са ръководни за религиозната общност, приела ги чрез своите делегати, което ги прави противопоставими за трети лица. Съгласно разпоредбата на чл. 599, ал. 1 ГПК, доколкото предмет на обсъждане не са взаимоотношения на изповеданието с трети лица и предвид липсата на уговорка, която да определя друг времеви момент на влизане в сила или друг срок, сшвд изтичане на който приетото решение да влиза в сила, то следва да се приеме, че решенията на компетентните ръководни органи, както и на общността, влизат в сила от деня на приемането им и имат действие занапред от момента на приемането им. Обвързващата сила на приетите решения се разпростира спрямо всички принадлежащи към мюсюлманското изповедание в страната, включително и спрямо членовете на ВМДС, предвид и чл. 7 от устава.

Отделно от до тук изложеното, следва да се има пред вид, че Устава на изповеданието от 07.08.1996 г. - чл. 63 - предвижда изборност на делегатите. Разпоредбата е ясна и категорична в своето съдържание и тя изисква от джамийско настоятелство да присъства по един представител, който може да бъде имам на джамията, председател или член на настоятелството. Съгласно устава от 1996 г. само те могат да бъдат делегати, независимо кой свиква национална конференция. Изборът на делегати се извършва от общото събрание на мюсюлманите по мюсюлмански настоятелства. Нещо повече, според ЗВ мюсюлманската общност функционира чрез своите 1217 настоятелства, които, съгласно устава от 1996 г., са излъчили своите делегати, за което има надлежно изготвени протоколи, удостоверяващи избора на делегатите.

Ето защо следва да бъде постановено решение, с което бъде уважена волята на делегатите, избрани от мюсюлманската общност при спазване на изискванията на Устава на изповеданието, и ненарушено правото на изповеданието да създава и поддържа религиозната си общност и институции със структура и начин на представителство, които са подходящи според свободното убеждение на членовете им, регламентирано в чл. 13 от Конституцията на Република България (КРБ), съответно, в чл. 6 от Закона за вероизповеданията (ЗВ), изразено на проведената на 12.02.2011 г. Извънредна национална мюсюлманска конференция. Недопустимо е ограничаване правото на вероизповедание в нарушение на разпоредбите и на чл. 37 КРБ и на чл. 8, ал. 1 от ЗВ, както и на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа (КЗПЧОС). Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗВ правото на вероизповедание е основно, абсолютно, субективно, лично и ненакърнимо. Ограничаването на правото на изповедание е възможно само при изрично посочени условия, съответно в чл. 37, ал. 2 от КРБ и чл. 7 от ЗВ, каквито в случая не се установяват. Не може да бъде споделен изводът на първоинстанционният съд, че държавата чрез вписване в регистъра, определя начините на представителство и управление на отделни вероизповедания. Приемайки с решението си кой орган е легитимен да свика конференция и кой има право да представлява общността, съдът излиза извън рамките на процесуалните си правомощия по конкретното охранително производство и нарушава прогласения в Конституцията принцип за свобода на вероизповеданията, което е в противоречие също и с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и установената практика на Европейския съд по правата на човека.
По принцип охранителното производство има за основна цел не да разрешава възникнал правен спор, а да осигури осведомяване на третите лица, до които се отнасят подлежащите на вписване обстоятелства.
Като се има предвид, че при провеждането на конференцията са спазени изискванията на Закона за вероизповеданията и правилата и принципите, заложени в Устава на изповеданието от 07.08.1996 г., който законът посочва като основа, определяща дейността на юридическото лице като изразител на религиозната общност, като се отмете високата представителност и категорично изразената воля на цялата мюсюлманска общност, изразена чрез присъствието и чрез гласуването на надлежно избрани делегати на конференцията при приемане на нов Устав на изповеданието, както и относно ръководните органи на изповеданието, включително и избиране на Главен мюфтия на Мюсюлманското изповедание, който представлява изповеданието, при упражняване на правото им по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗВ, а именно да създават и поддържат религиозни общности и институции със структура и начин на
представителство, които са подходящи според свободното убеждение на членовете им, настоящата инстанция приема, че следва да допусне вписваш на заявените нови обстоятелства за Мюсюлманско изповедание по заявление с вх. № 1506 от 15.02.2011 г., а именно - приемане на нов устройствен акт и избор на органи на религиозната институция, взети на Извънредна национална мюсюлманска конференция, проведена на 12.02.2011 г.

Воден от гореизложеното Софийски апелативен съд


РЕШИ:


ОТМЕНЯ решение от 24.02.2011 г., постановено по фирмено дело № 1659/2003 г. по описа на Софийски градски съд, VI-то търговско отделение, 5-ти състав, с което е отказано на основание чл. 18 от Закона за вероизповеданията вписването в регистъра на вероизповеданията по партидата на Мюсюлманско изповедание, заявено със заявление вх. № 1506/15.2.2011 г. и вх. № 1840/22.2.2011 г. от Мустафа Алиш Хаджи в качеството му на Главен мюфтия и представляващ изповеданието относно вписване на обстоятелствата, възникнали по силата на решение на Извънредна Национална Мюсюлманска конференция от 12.02.2011 г., проведена в гр. София, приемане на нов устав и избор на ръководни органи - Главен мюфтия, Висш мюсюлмански съвет - централен колективен ръководен орган, като вместо това постановява

ДА СЕ ВПИШАТ по партидата на Мюсюлманско изповедание, регистрирано по фирмено дело № 1659/2003 г. по описа на Софийски градски съд нови обстоятелствата, възникнали по силата на решение на Извънредна Национална Мюсюлманска конференция от 12.02.2011 г., проведена в гр. София, а именно:

Устав на Мюсюлманското изповедание, приет от ИНМК на
12.02.2011 г.;

Нови ръководни органи на Мюсюлманското изповедание, както следва: Главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, ЕГН 6203313563;

Висш мюсюлмански съвет - централен колективен ръководен орган, в състав:

Шабанали Ахмед Дурмушали - Председател, ЕГН 7806032481
Мустафа Алиш Хаджи - ЕГН 6203313563
Басри Бекир Еминефенди - Член, ЕГН 7710282527
Сефер Бекир Хасанов - Член, ЕГН 7106306822
Бирали Мюмюн Бирали - Член, ЕГН 6910244060
Ниджатин Мустафов Неджипов - Член, ЕГН 7004033026
Селятин Ахмед Мухарем - Член, ЕГН 7509190448
Хюсеин Хасан Хафъзов - Член, ЕГН 7608260462
Месут Мехмедов Хасанов - Член, ЕГН 7709218769
Ведат Сабри Ахмед - Член, ЕГН 7901088748
Енвер Исмаилов Яхов - Член, ЕГН 6911168221
Бейхан Мустафов Мехмедов - Член, ЕГН 8102128344
Аптула Аптилязим Шевки - Член, ЕГН 5004272480
Акиф Зекериев Акифов - Член, ЕГН 7707145766
Насуф Халил Насуф - Член, ЕГН 5207132387
Фаик Емин Мурад - Член, ЕГН 3409028647
Мехмед Сали Аля - Член, ЕГН 7007155060
Азиз Фикретов Азизов - Член, ЕГН 8002285442
Билял Халил Дарджан - Член, ЕГН 7004102620
Мюддесир Тахсин Мехмед - Член, ЕГН 7112188009
Турхан Бюрхан Мехмед - Член, ЕГН 8402285600
Неджми Джамилов Дъбов - Член, ЕГН 7906256084
Айдън Несиб Мохамед - Член, ЕГН 7503040029
Абдулах Мустафа Салих - Член, ЕГН 6109183484
Неджати Али Али - Член, ЕГН 7004258927
Шенол Али Мустафа - Член, ЕГН 7409165061
Осман Хидает Хилми - Член, ЕГН 7610030687
Ибрахим Ахмедов Ялъмов - Член, ЕГН 3401096265
Турхан Рюстем Хасан - Член, ЕГН 6809155826
Танер Ахмед Вели - Член, ЕГН 7704165028
Мурад Сюлейманов Пингов - Член, ЕГН 8304110207

Представляващ Мюсюлманското изповедание е Главният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, ЕГН 6203313563.


Решението е окончателно.

Председател:

Членове:


--
vgw20


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |