НОВ Законопроект за допълнение на Закона за вероизповеданията


На 6 февруари 2015 г. е внесен нов Законопроект за допълнение на Закона за вероизповеданията със сигнатура 554-01-23Негови вносители са ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ.


ВСИЧКИ ЗАКОНОПРОЕКТИ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ОТ 2001 - 2015 СА ПОМЕСТЕНИ В ПУБЛИКАЦИЯТА: "ЗАКОНОПРОЕКТИ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ОТ 2001 - 2015"

Текстът на Законопроекта гласи:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
___________________________________________
Проект


ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА


1. В  Преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени:
В § 5, ал. 1, след израза "посочени в Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти" се добавя изразът "с изключение на музеи, техните филиали и отдели, галерии, камерни зали, археологически недвижими културни ценности и други паметници на културата - публична държавна и общинска собственост,".
2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 


Вносители:

Димитър Дъбов
Васил Антонов
Манол Генов
Димитър Димитров


МОТИВИ
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Действащото законодателство за културното наследство урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България, в т.ч. и материалното недвижимо наследство, като носител на историческа памет, национална идентичност и с научна или културна стойност.
Предлаганият законопроект има за цел да създаде условия за опазване, закрила и развитие на културното наследство в интерес на обществото, както и равен достъп на гражданите до него.
С предлаганото допълнение се създават условия за по-ефективното реализиране и прилагане на закона и гарантиране на обществения интерес.

Вносители:

Димитър Дъбов
Васил Антонов
Манол Генов
Димитър Димитров


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |