Държавата осъди Великотърновска митрополия във ВКС

С Решение №25/27.02.2015 г. по дело 5326/2014 г. на състав на ГК на ВКС (делото за собствеността на петте средновековни църкви в с. Арбанаси) ВКС осъди Великотърновска митрополия да заплати  на Българската държава сумата 10895.12лв. /десет хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и 12ст./, представляваща направените по делото разноски, отмени въззивното решение на Великотърновския окръжен съд и отхвърли исковете за право на собственост на митрополията и предаване на владението върху храмовете - паметници на културата.

Пълният текст на решението

Извлечение от решението:


Р Е Ш Е Н И Е № 25
София, 27.02. 2015 година
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско
отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети януари през две хиляди
и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Теодора Нинова
 ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова
 Геника Михайлова
при участието на секретаря Даниела Цветкова
и в присъствието на прокурора

[...]

По изложените по-горе съображения, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Великотърновския окръжен съд, Гражданска колегия, постановено на 28.05.2014г. по в.гр.д.№ 293/2014г. и вместо това 


ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от Великотърновската Митрополия на Българската Православна Църква-Българска Патриаршия,
представлявана от Великотърновския Митрополит Григорий срещу Българската Държава, представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, искове за признаване по реда на чл.108 ЗС правото на собственост и предаване на владението върху църква “Св.Димитър”, с.Арбанаси, застроен парцел – 6196кв.м., стара църква със застроена площ от 190кв.м., едноетажна, масивна, каменни стени, състояща се от пет помещения, сграда-килия със застроена площ от 48кв.м., едноетажна, паянтова, състояща се от две помещения, находящи се в кв.23, парцел Х-114 по регулационния план на с.Арбанаси, при граници на имота:
от изток-улица, от запад.парцел ХІІІ в кв.23, от север-парцел ХІ-80 в кв.23, парцел ХІІ-81 в кв.23, от юг-парцел ХІІ, парцел ХІХ-117, парцел ХХ-116,
парцел ХХ-115, парцел ХІІ в кв.23; църква “Св.Георги”, с.Арбанаси, застроен парцел от 2843кв.м., сграда-църква със застроена площ от 220кв.м., едноетажна, масивна-каменни стени, състояща се от четири помещения, сграда-килия със застроена площ от 30кв.м., полумасивна, каменни стени, състояща се от изба и четири помещения на етажа, находящи се в парцел ІІ-192, кв.1 по плана на с.Арбанаси, при граници на имота: от изток-парцели VІ-190, VІІ-189, VІІ-190 в кв.1, от запад-парцели ІІІ-193, VІІІ-194, ІV-195, V-196, от север- улица, парцел І-191, от юг-улица; църква “Св.Архангели Михаил и Гавраил”, с.Арбанаси, застроен парцел 8045кв.м., сграда-църква със застроена площ от 230кв.м., масивна, стени-каменна зидария, едноетажна, състояща се от пет помещения, сграда-килия със застроена площ от 40кв.м., едноетажна, полумасивна със зимник и четири помещения, находящи се в кв.43, парцел V-132 по регулационния план на с.Арбанаси, при граници на имота: от изток-улица, от запад-парцел ІІІ-120, парцел VІІІ-136 в кв.43, от север-парцел ІV в кв.43, от юг-парцели VІ-133, VІІ-134, 135 в кв.43; църква “Рождество Христово”, с.Арбанаси, застроен парцел от 2648кв.м., сграда-църква със застроена площ от 190кв.м., едноетажна, масивна, с каменни стени, състояща се от пет помещения, находящи се в парцел ІІ-139, кв.37 по плана на с.Арбанаси, при граници на имота: от изток-улица, от запад-улица, парцел V-242 в кв.37, от север-улица, от юг-парцели VІ-238, ІV-241, ІІІ-240; църква “Св.Атанасий”, с.Арбанаси, застроен парцел от 4872кв.м., сграда- църква със застроена площ от 190кв.м., едноетажна, масивна, състояща се от четири помещения, сграда-килия със застроена плок от 28 кв.м., двуетажна с приземен етаж-каменна цзидария, с една маза, първи етаж-паянтов, талпени стени, две помещения, находящи се в парцел ІІІ-19, кв.14 по регулационния план на с.Арбанаси, при граници на имота: от изток-парцел ІV-269, парцел V-18 в кв.14, от запад-парцел І-20, парцел ХІІ-10 в кв.14, от север-парцел VІ в кв.14, от юг-улица.

ОСЪЖДА Великотърновската Митрополия на Българската Православна Църква-Българска Патриаршия на основание чл.78, ал.3 ГПК да заплати на Българската държава сумата 10895.12лв. /десет хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и 12ст./, представляваща направените по делото разноски.

Решението е окончателно.

Председател: /п/
Членове: 1. /п/

 2. /п/ /о.м./

Следва особено мнение


ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдия Геника Михайлова
към решението по гр. д. № 5326/ 2014 г. по описа на ВКС, ГК, І-во ГО

Виж също: Решения на ВКС по дела с изключителна значимост и интерес 


Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |