Стенограма от обсъждане на преамбюла от Закона за вероизповеданиятаСтенограма от обсъжданията на проектите на Закон за вероизповеданията (№ 154-01-1 от 05.07.2001 г., № 254-01-31 от 26.04.2002 г. и № 254-01-32 от 26.04.2002 г.)ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

София, събота, 14 декември 2002 г.

ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

[…]


ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Заглавието на законопроекта е "Закон за вероизповеданията".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Ще докладвам обаче и предложението на господин Местан, в което се съдържа предложение за алтернативно заглавие. Предложението на господин Местан гласи:
"Законът да има преамбюл със следното съдържание:
"Народното събрание на Република България, препотвърждавайки правото на всяко лице на свобода на съвестта и вярата, а така също и равенството пред закона без оглед на религиозната принадлежност и убеждения, изхождайки от факта, че Република България е светска държава, признавайки особената и традиционна роля на Българската православна църква в историята на България за формирането и развитието на нейната духовност и култура, като изразява уважение към християнството, исляма, юдеизма и другите религии, съставляващи неделима част от историческото наследство на страната, вярвайки във важността на това да подкрепя взаимното разбирателство, търпимост и уважение по въпросите, свързани със свободата на съвестта и вярата, приема този Закон за религиозните права и религиозното сдружаване."
Становището на комисията е, че не приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Тошев.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, по същество аз правя две предложения чрез този преамбюл и затова възниква един проблем с колко време разполагам. Първото ми предложение се отнася до наименованието на законопроекта и второто е за преамбюлна част от този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Но е направено като едно предложение.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Добре, явно е, че имам ограничение от 5 мин., с което ще се съобразя, госпожо председател.
Съображенията ни да предложим законопроектът да има наименование "Закон за религиозните права и религиозното сдружаване" аз изложих още при приемането на първо четене на трите законопроекта, въз основа на които е изработен този консолидиран текст. Аз считам, че нашето предложение е по-коректно, защото, както показа и работата по изготвянето на консолидирания проект, фактът, че с една и съща дума - вероизповедание, ние се опитваме да обозначим различни съдържания, различни факти поражда определени проблеми. Защото, от една страна, "вероизповедание" е вярата като вяра, а, от друга страна, явно имаме предвид и организациите на религиозна основа. И това ще продължава да поражда проблеми. Но се чуха предложения, че това е термин, който е заложен в Конституцията и затова ние не драматизираме този проблем и, без да оттеглям предложението си, заявявам, че също така няма да драматизираме проблема. Все пак искам да благодаря на един правист с достатъчно дълъг опит и в съда в Страсбург - господин Арабаджиев, който в изказването си заяви тук, в пленарната зла, че от гледна точка и на практиката на съда в Страсбург това наименование изглежда по-коректно.
Що се отнася до преамбюлната част, уважаеми колеги, внасяйки този проект, аз имах ясното съзнание, че в България няма практика да се приемат закони с преамбюлна част. Има такава практика по отношение на ратификации на важни международни договори, с които България се задължава. Независимо от това ние считаме, че религиозните права, свободата на мисълта и съвестта са ценности от висш порядък и струва ми се няма формални пречки, включително и такива в Закона за нормативните актове, които изрично да правят невъзможно приемането на закони с преамбюлна част.
Считам, че е добре, приемайки един толкова важен законопроект, ние да гласуваме и преамбюл, в който още веднъж да заявим, че България е страна на търпимостта, че българският парламент уважава различията, основани на вяра, без това да застрашава по какъвто и да е начин териториалната цялост, държавния суверенитет и националните интереси на Република България.
Разбира се, ние сме открити за определени редакционни поправки по своето предложение, като например изречението: "Изхождайки от факта, че Република България е светска държава." Може би това е излишно, защото това се гарантира от българската Конституция.
Другата редакционна поправка, която бих направил, за да не взимам думата втори път, е вместо "Признавайки особената и традиционната роля на Българската православна църква", да заменим деепричастието "признавайки" с "подчертавайки", защото няма защо един безспорен факт да се признава. Този факт може само да се подчертае.
Понеже съм на този абзац, искам да заявя, че другият ни мотив, който не е скрит, а явен, да предложим преамбюлна част към този законопроект е отговорът ни за не малко спекулации, които се появиха и в средствата за масово осведомяване, че, видите ли, Движението за права и свободи по някакъв начин е против изписването в нарочен текст на признанието за традиционната роля и значение на Българската православна църква както за формиране на българската държавност, така и за нейната духовност и култура. Тъкмо обратното, ние ясно съзнаваме, че Българската православна църква има заслуги, които никой не може да отрече.
С тези съображения, понеже за съжаление времето ми свърши, аз приключвам и ви моля още веднъж да преосмислите решението си. Считам, че предложението ни за преамбюл ще бъде едно украшение към този законопроект. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Местан.
Господин Кошлуков, заповядайте.
ЕМИЛ КОШЛУКОВ (НДСВ): Уважаема госпожо председател, очевидно преамбюлът е интересен текст. Тъй като говоря за редакционните бележки, на мен ми се струва, че в предпоследният абзац: "Като изразява уважение към християнството, исляма, юдеизма и другите религии, съставляващи неделима част от историческото наследство на страната" спокойно може да отпадне изразът "съставляващи неделима част от историческото наследство на страната". Първо, защото едва ли е толкова важен и, второ, защото в различните етапи на историята по различен начин те са били неделима част от наследството ни.
Затова аз смятам, че ако в преамбюла, предложен от господин Местан, изразим уважение към историческите религии в България и другите религии, ще бъде напълно достатъчно като текст, ако господин Местан не възразява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Ганев.
ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Не е въпросът до редакцията, уважаема госпожо председател. Преамбюлът е една несъществуваща практика в последното законодателство у нас. Имаше времена, в които се злоупотребяваше пък с така наречения преамбюл - например навремето се приемаше Закон за кооперациите с преамбюл. Трябва да видим дали тук уреждаме нещо кой знае какво колосално или пък един обикновен Закон по вероизповеданията, който има материя ненамесата на държавата и няколко други идеи.
Освен това, ако видите съдържанието на предложения преамбюл, то се вижда доразвито в много от текстовете на закона след това.
Затова моето предложение е да изоставим идеята за преамбюла сега и да се върнем към нея след като гласуваме съдържанието на закона. Тогава ще видим дали например има текстове, които по същия начин си служат със същата лексика - уважението, равноправието и т. н. и да преценим идеята за преамбюла след разглеждането на целия закон.
Формално предложение: да отложим разглеждането на преамбюла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Ганев.
Постъпило е процедурно предложение, направено от господин Ганев, да се отложи разискването на преамбюла.
Има ли други изказвания по заглавието на законопроекта? Няма.
Подлагам на гласуване заглавието на законопроекта - "Закон за вероизповеданията", така както е предложено от вносителя и подкрепено от комисията.
Гласували 176 народни представители: за 157, против 6, въздържали се 13.
Заглавието се приема.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Ганев - да се отложи разискването на преамбюла.
Гласували 188 народни представители: за 150, против 37, въздържал се 1.
Процедурното предложение се приема.

[…]

СТО ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 20 декември 2002 г.

ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

[…]


Връщаме се към съдържанието на преамбюла, предложен в законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Госпожо председател, по преамбюла бяха направени предложения от господин Местан: да отпадне текстът "Изхождайки от факта, че Република България е светска държава", а от следващия абзац думата "признавайки" да стане "подчертавайки".
Господин Ганев предложи текста "съставляващи неделима част от историческото наследство на страната" да отпадне.
До момента това са предложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Мисля, че господин Кошлуков предложи това на предишното заседание.
Господин Милчев, заповядайте за изказване.
КИРИЛ МИЛЧЕВ (НДСВ): Госпожо председател, Ваше Светейшество, уважаеми дами и господа народни представители! Когато комисията разглеждаше на второ четене текста за преамбюла, тя гласува той да отпадне.
След като чухме аргументацията на господин Лютви Местан и след като се видя, че духът на този закон е да даде равноправие на всички вероизповедания и да изтъкне тяхната неделима част от историческото наследство на страната, то ние сме съгласни този преамбюл да намери своето място, така както бяха дадени поправките. Подкрепям в такъв вид преамбюла, който ще даде началото на този закон, слагащ едно ново начало след 53 години, през което ние нямахме Закон за вероизповеданията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Милчев.
Господин Казак, заповядайте за изказване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря на господин Милчев за това изказване. Искам от името на моите колеги и на господин Местан, също да ви призова да подкрепите в този вариант този преамбюл, тъй като неговото гласуване и приемане би внесло известен баланс в това, което се получи като цяло със закона и специално с чл. 11. Смятам, че с един такъв преамбюл законът би станал по-добър и за България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря Ви, господин Казак.
Има ли желаещи за други изказвания по преамбюла? Няма.
Законът има преамбюл със следното съдържание: "Народното събрание на Република България, препотвърждавайки правото на всяко лице на свобода на съвестта и вярата, а така също и равенството пред закона без оглед на религиозната принадлежност и убеждения (отпада следващото изречение), подчертавайки особената и традиционна роля на Българската православна църква в историята на България за формирането и развитието на нейната духовност и култура, като изразява уважение към християнството, исляма, юдаизма и другите религии, вярвайки във възможността на това да подкрепя взаимното разбирателство, търпимост и уважение по въпросите, свързани със свободата на съвестта и вярата, приема този Закон за вероизповеданията."
Заповядайте за редакционна бележка, господин Ганев.
ГИНЬО ГАНЕВ (КБ): Струва ми се, че уточняването включваше и това да го няма този глагол "препотвърждавайки", защото не сме някаква административна инстанция, а конституционно трябва да кажем "потвърждавайки правото". Не "препотвърждавайки", спрямо кого? Това беше уточнено вчера. Смятам, че с тези корекции така прочетеният преамбюл е добре да го подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ КАСАБОВА: Благодаря, господин Ганев.
Има ли други редакционни предложения по текста? Няма.
Преминаваме към гласуване на направените предложения за редакционни поправки.
Първото предложение по хронологичен ред е на господин Ганев - думата "препотвърждавайки" да се замени с думата "потвърждавайки".
Моля, гласувайте.
Гласували 182 народни представители: за 170, против 8, въздържали се 4.
Предложението се приема.
Гласуваме предложението на господин Местан изречението "Изхождайки от факта, че Република България е светска държава" да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 159 народни представители: за 149, против 4, въздържали се 6.
Предложението се приема.
Гласуваме предложението на господин Местан думата "признавайки" да се замени с думата "подчертавайки".
Гласували 167 народни представители: за 155, против 7, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Гласуваме предложението в предпоследния абзац на преамбюла, направено от господин Кошлуков - думите "съставляващи неделима част от историческото наследство на страната" да отпаднат.
Гласували 162 народни представители: за 144, против 9, въздържали се 9.
Предложението се приема.
В преамбюла "Закон за религиозните права и религиозното сдружаване" автоматично се заменя с гласуваното ново наименование "Закон за вероизповеданията".
Подлагам на гласуване преамбюла на закона с току-що гласуваните в залата редакционни поправки.
Гласували 178 народни представители: за 169, против няма, въздържали се 9.
Преамбюлът е приет, а с това и целият закон.

(Ръкопляскания от блоковете на НДСВ, ДПС и КБ.)

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |