НАП: Относно освобождаване от данък на молитвен дом
РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 92-00-11 ОТ 20.07.2009 Г. НА НАП ОТНОСНО: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ НА МОЛИТВЕН ДОМ


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Подадена е декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ, с която е деклариран недвижим имот, собственост на църквата "Св. …..". В графа "основание за освобождаване от данък" за обекта - храм с площ 330 кв.м. е посочено, че същият представлява молитвен дом на законно регистрирано вероизповедание. Имотът не се използва със стопанска цел.

Зададен е следният въпрос: Храмът, представляващ молитвен дом на законно регистрирано вероизповедание, подлежи ли на освобождаване от данък върху недвижимите имоти, на основание чл. 24, ал. 1, т. 9 от ЗМДТ?

В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:

На основание чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗМДТ, данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

Чл. 24, ал. 1, т. 9 от същия закон регламентира освобождаване от данък върху недвижимите имоти за молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната. Съгласно ал. 2 от същия член, освобождаването от данък се прилага при условие, че имотите не се използват със стопанска цел.

В този смисъл, при положение, че изпълнявате законовите условия на чл. 24, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМДТ, Вие имате право да ползвате облекчение по отношение на данъка върху недвижимите имоти, само за молитвените домове. За всички останали недвижимите имоти, които притежавате, дължите данък върху недвижимите имоти, по силата на чл. 10, във връзка с чл. 11 от ЗМДТ.

Относно визираната в запитването Ви липса на регистрация по Закона за вероизповеданията, моля да имате предвид, че Националната агенция по приходите не е компетентна да дава становища във връзка с прилагането на същия този закон и съответното регистрационно производство към него.


0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |