Как пасторът подава информация за осигуровки в НАП?

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-4364 ОТ 30.09.2009.Г. НА НАП ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАСТОР НА РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ И ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В НАП

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Вероизповедание "НН" - гр. …. е юридическо лице, регистрирано по Закона за вероизповеданията. Представляващ тази институция е пастор, който води богослужения веднъж седмично, за което не получава възнаграждение. Същият не е в трудово правоотношение с тази религиозна институция. В същото време не е и самоосигуряващо се лице. Във връзка с това се поставят следните въпроси:

1. Следва ли да се подават декларации образец № 6 от юридическото лице при положение, че пасторът не получава възнаграждение?

2. Следва ли да се подава декларация образец № 3 с вид осигурен - код 54?

3. Може ли да се платят авансово здравноосигурителните вноски за периода от м.септември 2009 г. до м.декември 2009 г. и да се подаде декларация образец № 5 за този период?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 41/2009 г.), Закона за здравно осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 110/2008 г.), Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н–8, ДВ бр. 1/2006 г., изм. ДВ бр. 3/2009 г.) и Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ, ДВ бр. 21 от 17.03.2000 г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 02.2009 г.) изразяваме следното становище:

В разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО е указано, че за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно-установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение, здравноосигурителната вноска се определя върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (за 2009 г. - в размер на 8 на сто върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица 260 лв.). Вноските се внасят от централното ръководство на съответното вероизповедание в срок до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н–8 работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения подават декларация образец № 6 в срок не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски.

С оглед цитираните разпоредби, централното ръководство на регистрираното по Закона за вероизповеданията вероизповедание "НН" – гр. …. е задължено на основание чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО да внася здравноосигурителни вноски, както и да подава декларация образец № 6, тъй като се явява осигуряващ по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗЗО.

Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от осигурителите и организациите, които определят точния размер на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 2 и 3 от ЗЗО в срок до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните. Следва да се има предвид, че Българската православна църква и други признати по нормативно-установен ред вероизповедания подават декларация образец № 3 с вид осигурен – код 54 за служителите си, които не са в трудови правоотношения.

Декларация образец № 5 се подава от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 5 от КСО и чл. 13, ал. 4; чл. 16 и чл. 17 от НООСЛБГРЧ, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; за фонд "Пенсии"; за фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година. Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход в срок до 10 дни след внасяне на осигурителните вноски (чл. 5 от Наредба № Н-8).

Следователно декларация образец № 5 се подава от лицата, които са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, каквото в настоящия случай липсва. Тъй като няма нормативно основание за осигуряване на пастора съгласно горецитираните разпоредби на КСО, то няма и задължение за подаване на декларация образец № 5.

0 Kommentare:Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |