РЕЛИГИЯТА В ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
извлечение
Обн. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 1991г., посл. изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г.
...

Чл. 2. Системата на народната просвета включва детски градини, училища и обслужващи звена.
Чл. 3. Системата на народната просвета осигурява образование според държавни образователни изисквания.
Чл. 4. (1) Гражданите имат право на образование. Те могат да повишават непрекъснато своето образование и квалификация.
(2) Не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.
...

Чл. 5. Образованието е светско.
...

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.)
(1) Детските градини и училищата са държавни, общински и частни. Обслужващите звена са държавни и общински.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.)
(1) Частни са детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на български физически или юридически лица и не са на бюджетна издръжка.

Чл. 15. (Ал. 1 отм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.)
(Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Държавните образователни изисквания определят равнищата на необходимата общообразователна и професионална подготовка и създават условия за:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;
...

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Религиозните институции в страната с разрешение на министъра на образованието, младежта и науката могат да откриват духовни училища за свои ритуални нужди за деца, завършили основно образование.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Образованието, получено в духовните училища, се приравнява към светското от Министерството на образованието, младежта и науката, ако са спазени държавните образователни изисквания за съответната степен на образование.

...0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |