Източници относно правната уредба на обучението по религия в държавните училища към 2010 г.


Напоследък се четат и слушат все по-разнообразни становища, желания, мнения и представи за правната уредба на обучението по религия в държавните училища. Целият дискурс показва стихийното непознаване на сегашното правно положение от хора, които не са прочели основни нормативни документи преди да започнат да водят дискусия. Самото състояние на нормативната уредба е такова, каквото е цялото съвременно българско държавно законодателство - хаотично, безпринципно, нестабилно и противоречащо само на себе си, както и непознато на тези, които всъщност трябва да го спазват. 
Независимо от различните становища, които немалко страни изразяват в дискусията относно обучението по религия в държавното училище,  защитават и прокламират, необходимо е все пак  поне елементарно да се знае каква е юридическата даденост към настоящия момент. 
Затова тук са приложени извлечения и цялостни  нормативни текстове, визиращи основните източници на правната материя:

Конституцията от 1991 
(извлечение на релевантните разпоредби)
Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
...
Чл. 13. (2) Религиозните институции са отделени от държавата.
...
Чл. 37. (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
...
Чл. 38. Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.
...
Чл. 53. (1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
...
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.
(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.
...
Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.
(2) Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват задълженията, установени в Конституцията и законите.
...


ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
(извлечение)
Обн. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., посл. изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г.
...
Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Регистрираните вероизповедания с разрешение на министъра на образованието, младежта и науката могат да откриват духовни училища за свои ритуални нужди в съответствие със Закона за народната просвета.
(2) Образованието, получено в духовните училища, се приравнява към светското в съответствие със Закона за народната просвета.
(3) Регистрираните вероизповедания могат да откриват средни общообразователни училища при условията и по реда, предвидени в Закона за народната просвета за частните училища.
(4) Постъпването в училищата по ал. 1, 2 и 3 става с писмено заявление на родителите или настойниците, освен в случаите, когато обучаваният е навършил 18 години.
(5) Образователните заведения на регистрираните вероизповедания не могат да възпрепятстват предоставянето на задължителните степени на държавно образование, предвидени в Конституцията и закона.
(6) Регистрираните вероизповедания могат да откриват висши училища при условията и по реда на Закона за висшето образование.
(7) Висши духовни училища се откриват по предложение на ръководствата на регистрираните вероизповедания с разрешение на Министерския съвет.
...

0 Kommentare:

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |