Парламентарен контрол относно състоянието на източноправославните храмове в Република България



СТЕНОГРАМА ОТ СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на 43-ТОТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - София, петък, 15 януари 2016 г.

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5476 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Явор Хайтов относно състояние на източноправославните храмове в Република България. Имате думата, господин Хайтов.

ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Заместник министър-председател! Традиционната религия в Република България е източноправославната. Това е посочено изрично и в чл. 13 на Конституцията на Република България. В тази връзка моят въпрос към Вас, господин Министър-председател, е: какво е функционалното състояние на източноправославните храмове на територията на Република България – катедрали, църкви, манастири, базилики, ротонди, многопрестолни църкви и параклиси? Какви средства бяха заделени за ремонт, поддръжка и възстановяване на най-нуждаещите се църкви и манастири през изминалата 2015 г.? Какви средства предвиждате и за кои храмове ще бъдат заделени за ремонт и поддръжка и привеждането им в състояние за извършване на християнските обреди през 2016 г.? Какъв е общият брой на местата за извършване на религиозни обреди и при останалите вероизповедания, които функционират на територията на нашата страна? И последният въпрос в тази група въпроси, които съм си позволил да отправя към Вас, е: по какъв начин следите за…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате право на един въпрос в парламентарен контрол.

ЯВОР ХАЙТОВ: Да, Вие сте го допуснали, госпожо Председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие сте направили седем-осем. Давайте и следващите.

ЯВОР ХАЙТОВ: Те са една група въпроси, темата е една и съща.
И така: по какъв начин следите за недопускане на проповядване на религии, които насаждат верска омраза, радикализъм и форми на насилие? Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър-председателят господин Бойко Борисов.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Хайтов, на въпроса Ви: какви средства бяха заделени за ремонт, поддръжка и възстановяване на най-нуждаещите се църкви и манастири през 2015 г., Ви уведомявам, че за ремонт на храма на българските православни църковни общини зад граница дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет е разпределила от държавната субсидия, предвидена в Закона за държавния бюджет за 2015 г., както следва: за Българската православна църква в Хамбург – 20 хил. евро; в Манхайм – 4 хил. евро; в Загреб – 2 хил. евро; в Берлин – 94 хил. евро; в Хага – 12 хил. евро; във Виена – 3 хил. евро; в Истанбул – 60 хил. евро; в село Стеблево, Албания – 9 хил. евро; Димитровград, Сърбия – 5 хил. евро; в Претория, Южна Африка – 20 хил. евро за строителство на нов храм. 
За строителството и ремонт на православни храмове и манастири от държавната субсидия, предназначена за Българската православна църква, са усвоени 2 млн. 360 хил. лв. С тях са подпомогнати строително-ремонтни дейности над 350 обекта, от които 321 църкви и 29 манастира. Бенефициентите на средствата могат да се видят в представените и утвърдени от главния секретар на Министерския съвет списъци и дирекция „Бюджет и финанси” на Министерския съвет.
На въпроса Ви какви са заделените средства за функциониране на храмове, които не спадат в обсега в традиционната източна правна религия:
За католическата църква в България са разпределени 50 хил. лв., преведени на католическата Никополска епархия за ремонт на католическата църква в град Велико Търново. 
Държавна субсидия, предназначена за арменската Апостолическа православна църква в размер на 50 хил. лв., е преведена за ремонт на арменския храм в Русе и довършване строителните дейности на новата арменска църква в София.
За мюсюлманското изповедание към 31.12.2015 г. от държавната субсидия за вероизповедания са разпределени 360 хил. лв. С тях са подпомогнати частично строителните и ремонтно-възстановителни работи на 49 джамии. 
Държавната субсидия, предназначена за религиозната общност на евреите в България, в размер на 50 хил. лв. е преведена по сметка на вероизповеданието за ремонт и строителство на молитвени домове и частично покриване на разходи по издръжка на вероизповеданието. 
От държавната субсидия, предназначена за други регистрирани в страната вероизповедания, към 31.12.2015 г. са разпределени и усвоени 80 хил. лв. за ремонт и строителство на молитвени домове на осем вероизповедания: евангелистка, методистка, епископална църква, еврейски център „Хабат Любавич”, българско Дзен общество „Кен Дзен Шо”, Будистка общност в България, Божия църква в България, Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден, църква на Бога, Съюз на евангелистки съборни църкви.
От държавната субсидия, предназначена за ремонт на църковни сгради с национално значение към 31.12.2015 г. са разпределени 450 хил. лв. за подпомагане на строително-ремонтни дейности в църквите „Св. София” в София и „Успение Богородично” в Созопол, а също и на сградния фонд на Рилския, Бачковския, Троянския, Басарбовския, Мулдавския, Голямобуковския, Курилския, Дряновския манастир, както и на манастира „Св. Св. Кирик и Юлита” в Асеновград.
Извън средствата в Приложение № 1, чл. 6 от Закона за държавния бюджет за 2015 г. с Постановление на Министерския съвет са отделени общо 2 млн. 125 хил. лв. за ремонтни дейности в Троянския, Басарбовския и средновековния Кърджалийски манастири, също и за църквите в Ахтопол и Владая. 
Одобрени са и допълнителни разходи в бюджета на Министерския съвет общо в размер на 850 хил. лв. за Църногорския и Мулдавския манастир за ремонт на катедралния храм на западно и средноевропейската епархия в Берлин.
Освен за ремонти и строителни дейности за нуждите на Българската православна църква са изразходвани 383 хил. лв. за подпомагане дейността на българските свещенослужители в чужбина. На Българската православна църква е дадена възможността да е бенефициент по мярка 3.2.2. от Програмата за развитие на селските райони и 104 обекта са се възползвали от тази възможност. 
На въпроса какви средства се предвиждат и за кои храмове ще бъдат заделени за ремонт, поддръжка и привеждането им в състояние за извършване на християнски обреди през 2016 г.: 
Съгласно Закона за държавния бюджет, гласуван в Четиридесет и третото народно събрание, държавната субсидия за регистрираните вероизповедания в Република България за 2016 г. е в размер на 4 млн. 500 хил. лв. Нейното разпределение по бенефициенти може да се види в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 от Закона за държавния бюджет. Разпределението за тези средства ще бъде извършено тази година, съобразно получените заявления за нужните средства от страна на вероизповеданията и след представянето на съответните количествено-стойностни сметки, които удостоверяват тези нужди. 
На въпроса Ви какъв е общият брой на местата за извършване на религиозни обреди на вероизповедания, във връзка с разпоредбата на чл. 6, Приложение № 1, т. 10 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет беше възложена задачата да се изработи картотека и регистър на религиозните храмове на всички религиозни институции, регистрирани в страната от Софийския градски съд – 145 бр. към 30 октомври. Изготвените картотека и електронен регистър обхващат всички регистрирани от Софийски градски съд религиозни институции към този момент. Православните храмове… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Ще се възползвам от репликата да довърша.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много са въпросите, разбирам Ви, господин Премиер. Няма как в рамките на 3 минути, вече са 6, да отговорите на всичките въпроси, които са зададени. 
Реплика, господин Хайтов.

ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Ще си позволя да взема тази реплика само и единствено, за да Ви дам възможност да доразвиете своя отговор. За мен това е изключително важно, защото нека да сме наясно, че става въпрос за над 6 млн. българи, които спадат към традиционното българско вероизповедание – източноправославни християни. Посоченото от Вас за мен звучи обнадеждаващо, за това че правителството обгрижва източноправославната религия, особено това, което заявихте по мярка 3 на Държавен фонд „Земеделие”, което дава възможност за ремонт и поддръжка на източноправославните храмове. Благодаря Ви, госпожо Председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Премиер.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! 
Уважаеми господин Хайтов, на въпроса Ви какъв е общият брой на местата за извършване на религиозни обреди, продължавам нататък: 
Православните храмове в страната – манастири, църкви и параклиси са 8000; католическите храмове, манастири, църкви и параклиси са 103; мюсюлманските джамии, месчиди и текета са около 1400; синагогите са 10, но само в две от тях – в градовете Бургас и София, се извършват религиозни служби; храмовете на арменската Апостолическа православна църква са 19, от тях 6 параклиса; храмовете на протестантските деноминации са около 250, а храмовете на Съюза на църквите на адвентистите от Седмия ден са 118.
Това, което е тревожно и за което имаме готовност, разбира се, и сме водили разговор с многоуважаемия наш Патриарх, със Светия Синод, е църквата „Александър Невски”. Знаете, че – или който не знае, тя е в доста тежко състояние. От това, което в момента МРРБ и експертите проверяват, там ще трябват някъде около20 млн. лв., за да я приведем във вид, какъвто трябва, защото са компрометирани много от носещите й устои и течовете, които имат там, увреждат и самата църква. Разговаряли сме, поели сме ангажимент, имаме готовност и мисля, че никой от този парламент няма да има против, когато станем готови с проекта за реконструкция и укрепване, да заделим и тези финансови средства. Обещали сме го на Светия Синод, просто искаме действително, понеже е голям ремонтът, да бъде направен по всички правила. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Борисов, за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпросите и отговорите на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова. 
Първи ще зададе своя въпрос народният представител Светослав Белемезов относно ефективност и компетентност на териториалните сектори в борба с организираната престъпност при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”.
Слушаме Ви, господин Белемезов.



Recht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |