НАП: Относно Осигуровки на пасторРАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-10-19 ОТ 06.03.2009 Г. НА НАП ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАСТОР НА РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Запитването е от юридическо лице, регистрирано по Закона за вероизповеданията. Представляващ тази институция е пастор, който води богослужения веднъж седмично, за което не получава възнаграждение. Същият не е в трудово правоотношение с тази религиозна институция. В същото време не е и самоосигуряващо се лице. Във връзка с това е поставен въпроса има ли възможност за осигуряване на пастора за дейността му като такъв? Ако е възможно да се осигурява, върху какъв осигурителен доход и какъв размер осигурителни вноски следва да се внасят?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 109/2008 г.) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 110/2008 г.), изразяваме следното становище:

Съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за вероизповеданията "религиозна институция" е регистрирана в съгласие със същия закон религиозна общност, която има качеството на юридическо лице, свои ръководни органи и устав.

Съдържанието на устава на вероизповеданието е регламентирано в чл. 17 от ЗВ.

Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването започва от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 от същия кодекс и продължава до прекратяването й. Упражняването на трудова дейност е всяко действие, имащо отношение към функционирането на дружеството и извършвано от името на дружеството.

Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за лицата по чл. 4 от КСО, се изчисляват и внасят върху получените или начислени и неизплатени брутни възнаграждения и доходи от трудова дейност.

На основание чл. 29 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) трудовите правоотношения на свещенослужителите и служителите на религиозните институции се уреждат съгласно устава на религиозната институция, трудовото и социалното законодателство.

За социалните рискове общо заболяване, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са задължително осигурени лицата, получаващи доходи на изборни длъжности като служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по ЗВ в случаите, когато в резултат на избор не е възникнало трудово или служебно правоотношение (чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО).

На основание на гореизложеното следва да се отбележи, че ако в устава на вероизповеданието не са уредени трудовоправните отношения на пастора за неговата трудова дейност с религиозната институция и няма за това изплащани възнаграждения, не може да съществува база за осигуряването на същия.

В чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО е уточнено, че за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно-установен ред вероизповедания осигурителните вноски за здравно осигуряване (за 2009 г. - в размер на 8 на сто върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица 260 лв.) се внасят от централното ръководство на съответното вероизповедание само при положение, че нямат възнаграждения за извършена дейност. В случай, че лицата са получавали възнаграждения през месеца здравноосигурителните вноски се внасят по реда, предвиден в закона за съответния вид доход.
1 Kommentare:

bvmn каза...

на пасторчетата ,които са на заплата ,заплатите и осигуровките се внасят от джоловете на хората ,които дават дарения

Публикуване на коментарRecht und Religion in Bulgarien | Δίκαιο και θρησκεία στη Βουλγαρία | Law and religion in Bulgaria | Droit et religion en Bulgarie | Hukuk ve din Bulgaristan'da | القانون والدين في بلغاريا | Lov og religion i Bulgarien | Õigus ja religiooni Bulgaaria | Lakija uskonto Bulgariassa | Diritto e Religione in Bulgaria | 法律と宗教ブルガリア | תורה און אמונה אין בולגאַריאַ | Право и религија во Бугарија | Recht en religie in Bulgarije | Rett og religion i Bulgaria | قانون و مذهب در بلغارستان | Prawa i religii w Bułgarii | Direito e religião na Bulgária | Drept şi religie în Bulgaria | Lag och religion i Bulgarien | Права и религије у Бугарској | Právo a náboženstvo v Bulharsku | Zakon in vero v Bolgariji | Derecho y religión en Bulgaria | Právo a náboženství v Bulharsku | Закон і релігія в Болгарії | Jog és vallás Bulgáriában | Закон і рэлігія ў Балгарыі | कानून और धर्म बुल्गारिया में | חוק הדת בבולגריה | Likums un reliģija Bulgārijā | Teisės ir religijos Bulgarijoje | 法律與宗教在保加利亞 | Reg en godsdiens in Bulgarye | 法律与宗教在保加利亚 | Lög og trúarbrögð í Búlgaríu | Sheria na dini katika Bulgaria | Ligji dhe të fesë në Bullgari | Закон и религия в Болгарии |